Særskild melding frå Sivilombodsmannen

Dokument nr. 4:2 (2008-2009), Innst. 121 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.12.2009 Innst. 121 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om særskilt melding fra Sivilombudsmannen. Det underliggende saksforholdet gjaldt klage fra en journalist på Olje- og energidepartementets avslag på krav om innsyn. Ombudsmannen ba om innsyn i dokumentet for å kunne ta stilling til om det var adgang til å unnta det fra offentlighet. Som følge av at ombudsmannen ble nektet innsyn, ble han forhindret fra å utføre vervet sitt. Komiteen viste i innstillingen til at Sivilombudsmannen må sikres rammebetingelser som gjør det mulig å ivareta rollen som gransker av forvaltningens saksbehandling og beslutninger. Komiteen uttalte videre at den ser det som avgjørende at ombudsmannen får innsyn i de domumenter han finner nødvendig for å ivereta sin funksjon og at unntak fra denne hovedregelen må kreve konkrete begrunnelser, begrunnet med tungtveiende hensyn. Komiteen kunne ikke se at slike begrunnelser var fremført i denne saken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 14.01.2010