Grunnlovsforslag om rådgivende folkeavstemming

Dokument nr. 12:24 (2007-2008), Innst. 148 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 20.12.2011 Innst. 148 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet to forslag om endringer i Grunnloven § 93 om prosedyrer for overføring av suverenitet til internasjonale organisasjoner. Det kreves i dag 3/4 flertall for at Stortinget skal kunne fatte et slikt vedtak etter § 93. Forslaget i Dokument 12:1 gikk ut på å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring skal kunne gis med 2/3 flertall - dersom det først har vært avholdt en rådgivende folkeavstemning om saken. 88 representanter stemte for forslaget og 80 representanter stemte i mot. Forslaget fikk dermed ikke tilstrekkelig flertall, og ble forkastet. Det andre forslaget - Dokument 12:24 fra Marit Arnstad og Åslaug Haga - foreslo en tilføyelse i § 93 med et krav om at det skal holdes rådgivende folkeavstemning i saker om suverenitetsavståelse. Heller ikke dette forslaget ble bifalt. 142 representanter stemte mot forslaget og 25 representanter stemte for.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 07.02.2012