Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Geir Pollestad og Kjersti Toppe om forbud mot import av gatehunder til Norge

Dette dokument

  • Representantforslag 11 S (2016–2017)
  • Dato: 19.10.2016
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

En gatehund kan enklest beskrives som en hund som lever et eierløst liv på gaten. Disse dyrene tas med til Norge i et forsøk på å gjøre en dyrevelferdsmessig god handling eller av økonomiske motiv. Dette skjer både som enkelttilfeller, typisk der man finner en hund under en ferietur, eller i mer organiserte former. Regelverket skiller mellom kommersiell og ikke-kommersiell import.

Det er ingen tvil om at dyrevelferden for gatehunder i mange land er uholdbar. Det vil være viktig å kunne hjelpe dyrene der de er. Forslagsstillerne er kjent med at man i land som f. eks. Romania har et annet syn på avliving av sjuke og skadde dyr. Den høye terskelen for å avlive dyr medfører mye unødvendig lidelse for dyrene. 

Både Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Den norske veterinærforening advarer mot en import av gatehunder. Mattilsynet skriver på sine nettsider:

«Det er ikke ulovlig å ta med seg gatehunder inn i landet, men Mattilsynet advarer likevel på det sterkeste mot å gjøre det.»

Utfordringen er at mange av disse dyrene kommer fra områder med et annet smittepress enn det man har i Norge. Det er en risiko for at sykdom som er farlig både for mennesker og dyr følger med når gatehunder tas inn i Norge. Selv om regelverket for innførsel av hunder overholdes, er det ingen garanti for at dyret ikke har andre sykdommer, parasitter og bakterier. 70–75 prosent av nye menneskesykdommer kommer fra dyr. Svine- og fugleinfluensa er eksempler på dette.

Veterinærinstituttet sier følgende om importen av gatehund:

«Det er en direkte sammenheng mellom antall hunder og risikoen for innførsel av smittestoffer. Reduksjon i antall importerte gatehunder vil ha betydelig risikoreduserende effekt» (Arve Lund, fagansvarlig for katt og hund ved Veterinærinstituttet.)

Selv i en situasjon der det ikke er mulig eller ikke ønskelig å ha totalforbud mot å ta med hunder inn i Norge, vil det være viktig å redusere antallet som importeres. Det er ikke forslagsstillernes hensikt å forby nordmenn å ta med hund på ferie til Europa eller hindre utlendingers rett til å ta med seg hund til Norge. Gatehunder er i større grad blitt eksponert for smitte enn hunder som tas med av utlendinger til Norge i jobb- eller feriesammenheng.

Regelverket for reise med dyr er liberalisert som en følge av EØS-retten. Det er viktig å understreke at EØS-regelverkets primære oppgave er å gjøre det enklere å reise mellom europeiske land for mennesker som har med seg kjæledyr. Muligheten til å importere dyr hentet fra gata i et annet land er ikke en sentral del av de fire friheter i EU.

Konsekvensene av innføring av sykdom, parasitter og bakterier kan være svært store for både dyr og folk i Norge. Det er derfor viktig å stanse trenden med import av gatehunder.

Det er behov for mer informasjon til innbyggerne om risikoen både ved import av gatehunder og ved å ha med seg dyr på ferie til land med en annen smittesituasjon enn Norge.

Import av andre typer kjæledyr kan også innebære en trussel mot folke- og dyrehelsen i Norge. Det er derfor viktig at man generelt har en restriktiv politikk for slik import.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen forby import av gatehunder til Norge.

Videre bes regjeringen vurdere tiltak for å begrense importen av kjæledyr der denne importen utgjør en risiko for dyre- og folkehelsen i Norge.

19. oktober 2016

Jenny Klinge

Geir Pollestad

Kjersti Toppe