Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Trygve Slagsvold Vedum om strakstiltak for å håndtere den sterkt økende asyltilstrømningen ved grensekontrollstedet Storskog

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Høsten 2015 har det utviklet seg en svært krevende situasjon i Sør-Varanger kommune i Øst-Finnmark fordi tilstrømningen av asylsøkere over grensekontrollstedet ved Storskog har økt dramatisk.

I uke 45 (2.–8. november) kom 1 113 asylsøkere fra Russland til Norge ved Storskog. Det er et rekordhøyt antall.

Situasjonen i Sør-Varanger kan betegnes som alvorlig og ekstraordinær. Sør-Varanger kommune har drøyt 10 000 innbyggere. Selv om det kommunale apparatet arbeider på spreng, er det ikke skalert til å takle utfordringer av den typen man nå ser. Derfor må staten tre støttende til. Både Sør-Varanger kommune og Øst-Finnmark politidistrikt har gjentatte ganger bedt om at det raskt settes inn større statlig innsats.

Forslagsstillerne vil understreke at nasjonale hensyn nå fordrer raske og konstruktive løsninger, og at staten har et uomtvistelig ansvar for situasjonen. Da må staten selv iverksette nasjonale tiltak samtidig som det ytes hjelp til kommunen i den krisen man nå ser i Sør-Varanger.

Kontrollen med grensepasseringer er i siste instans norske myndigheters ansvar, og forslagsstillerne regner med at regjeringen til enhver tid besørger effektiv norsk grensekontroll.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

  • 1. Stortinget ber regjeringen styrke utlendingsmyndighetenes saksbehandlingskapasitet i Kirkenes slik at det raskt kan avklares hvem som har rett til opphold i Norge.

  • 2. Stortinget ber regjeringen opprette eget UDI-kontor på Storskog som innen 48 timer kan sende tilbake personer som ikke har rett til asyl i Norge, jf. utlendingsloven § 32.

  • 3. Stortinget ber regjeringen etablere et apparat i Kirkenes for iverksettelse av utvisningsvedtak. Det opprettes en luftbro fra Kirkenes direkte til de viktigste avsenderlandene for ubegrunnede asylsøkere, som sikrer hurtig uttransportering av personer som ikke har rett til opphold i Norge.

  • 4. Stortinget ber regjeringen stille ekstra midler til rådighet for Sør-Varanger kommune for å sette kommunen i stand til å håndtere den ekstraordinære situasjonen knyttet til asylsøkere.

  • 5. Stortinget ber regjeringen styrke dialogen og samarbeidet med Russland.

  • 6. Stortinget ber om at regjeringen raskest mulig og i dialog med Russland sørger for at avtalen om tilbaketaking av 8. juni 2007 (trådte i kraft 1. desember 2008) kommer til anvendelse for personer som ikke har rett til opphold i Norge.

  • 7. Stortinget ber regjeringen styrke politibemanningen i Øst-Finnmark politidistrikt slik at politiet kan håndtere tilstrømningen av asylsøkere uten at det ordinære politiarbeidet i politidistriktet blir skadelidende.

  • 8. Stortinget ber regjeringen forsere arbeidet med bygging av ny grensestasjon på Storskog.

10. november 2015