Stortinget - Møte mandag den 14. juni 2021 *

Dato: 14.06.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 171 (2020–2021), jf. Innst. 610 L (2020–2021) og Prop. 158 L (2020–2021))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 4 [10:03:00]

Stortingets vedtak til lov om endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.) (Lovvedtak 171 (2020–2021), jf. Innst. 610 L (2020–2021) og Prop. 158 L (2020–2021))