Stortinget - Møte mandag den 19. april 2021

Dato: 19.04.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 7 [12:03:42]

Referat

 • 1. (483) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven) (Lovvedtak 81 (2020–2021))

  • 2. lov om endringer i folketrygdloven (ny ordning med forskutteringsplikt for arbeidsgiver ved kompensasjon til arbeidstakere som er rammet av innreiserestriksjoner) (Lovvedtak 91 (2020–2021))

  • 3. lov om endringer i sivilbeskyttelsesloven (innhenting og behandling av opplysninger, gjennomføring av tjeneste, sanksjoner mv.) (Lovvedtak 69 (2020–2021))

  • 4. lov om endringer i motorferdselloven (båter med elmotor på små vann mv.) (Lovvedtak 73 (2020–2021))

  • – er sanksjonert under 16. april 2021

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (484) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om profittfri velferd (Dokument 8:237 S (2020–2021))

  Enst.: Behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 3. (485) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold, Geir Pollestad og Åslaug Sem-Jacobsen om grønt statlig investeringsselskap for industri basert på grønt karbon (Dokument 8:249 S (2020–2021))

  Enst.: Behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 4. (486) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Sivert Bjørnstad og Jon Georg Dale om mer uavhengighet i domstolene ved behandlingen av stillingsvernsaker (Dokument 8:228 L (2020–2021))

 • 5. (487) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gisle Meininger Saudland, Helge André Njåstad, Kari Kjønaas Kjos, Erlend Wiborg og Himanshu Gulati om å sikre at hjelpemiddelordningen er brukerorientert (Dokument 8:264 S (2020–2021))

 • 6. (488) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre bedre rammebetingelser for en slagkraftig fagbevegelse (Dokument 8:269 S (2020–2021))

 • 7. (489) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Eirik Faret Sakariassen og Karin Andersen om likhet for loven for rusbehandling, psykiatri og somatikk under innleggelse i behandlingsinstitusjoner (Dokument 8:274 S (2020–2021))

 • 8. (490) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Nils T. Bjørke, Sigbjørn Gjelsvik, Ole André Myhrvold og Liv Signe Navarsete om at mentorordningen i Nav utvides til å gjelde jordbruksvirksomheter som ansetter arbeidstakere bosatt i Norge (Dokument 8:291 S (2020–2021))

 • 9. (491) Endringer i folketrygdloven (hjelpestønad til barn under sykehusopphold og virkningstidspunkt for uføretrygd) (Prop. 184 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 4–9 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 10. (492) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning som regulerer programmet for sysselsetting og sosial innovasjon ESF+/EaSI (2021–2027) (Prop. 177 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 11. (493) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet og sikre flere fast jobb (Dokument 8:268 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, unntatt forslagene 1 og 9, som behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 12. (494) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Eirik Faret Sakariassen, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås, Karin Andersen og Nicholas Wilkinson om å rette opp i usosiale velferdskutt (Dokument 8:270 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, unntatt forslagene 3 og 5, som behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 13. (495) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om et sterkere sosialt sikkerhetsnett med varige forbedringer i dagpengeordningen (Dokument 8:276 LS (2020-2021))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, unntatt A, og B pkt. 1, 3 og 4, som behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 14. (496) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Eirik Faret Sakariassen, Nicholas Wilkinson, Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård, Arne Nævra og Mona Fagerås om arbeidsinkludering foran profitt og anbud i Navs tiltaksapparat (Dokument 8:287 S (2020-2021))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, unntatt forslagene 2 og 3, som behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 15. (497) Endringer i klimaloven (klimamål for 2030 og 2050) (Prop. 182 L (2020–2021))

 • 16. (498) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stanse nedbygging av natur (Dokument 8:215 S (2020-2021))

 • 17. (499) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Bengt Fasteraune, Ole André Myhrvold og Sandra Borch om økte lokale ringvirkninger av verneområdene og Norges nasjonalparker (Dokument 8:229 S (2020–2021))

 • 18. (500) Representantforslag fra stortingsrepresentantene fra Erlend Wiborg, Hanne Dyveke Søttar, Tor André Johnsen, Helge André Njåstad, Gisle Meininger Saudland og Terje Halleland om å fjerne de statlige barrierene for økt produksjon og bruk av biogass (Dokument 8:231 S (2020–2021))

 • 19. (501) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Himanshu Gulati, Hanne Dyveke Søttar, Terje Halleland og Gisle Meininger Saudland om globale og nasjonale tiltak for renere hav og håndtering av plast (Dokument 8:236 S (2020–2021))

 • 20. (502) Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om at Norge skal bli en global ledestjerne i klimaomstilling (Dokument 8:266 S (2020-2021))

 • 21. (503) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Silje Hjemdal, Hanne Dyveke Søttar, Terje Halleland og Roy Steffensen om forutsigbarhet og trygghet for petroleumsforskningen (Dokument 8:283 S (2020–2021))

 • 22. (504) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Jan Bøhler og Ole André Myhrvold om statlig delfinansiering av det arbeidet som Maridalens Venner i Oslo gjør for å realisere den statlige vedtatte forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde (Dokument 8:290 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 15–22 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 23. (505) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en rettferdig miljøpolitikk med utslippskutt som monner (Dokument 8:292 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, unntatt forslagene 3 og 6, som behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 24. (506) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Geir Pollestad og Siv Mossleth om å satse på norsk filmproduksjon, i Norge (Dokument 8:223 S (2020–2021))

 • 25. (507) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Mona Fagerås og Freddy André Øvstegård om en sterk og uavhengig kulturforvaltning (Dokument 8:251 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 24 og 25 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 26. (508) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om etablering av Kreativt Europa, EUs program for kultur og audiovisuell sektor (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet (Prop. 176 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt I, som sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 27. (509) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Petter Eide, Arne Nævra, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås og Freddy André Øvstegård om omsorg, ikke omsetning i barnevernet (Dokument 8:252 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt forslag 1, som behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 28. (510) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi, Sylvi Listhaug, Silje Hjemdal, Tor André Johnsen, Morten Ørsal Johansen, Bengt Rune Strifeldt, Helge André Njåstad og Jon Engen-Helgheim om et bedre og enklere boligmarked (Dokument 8:214 S (2020–2021))

 • 29. (511) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Silje Hjemdal, Tor André Johnsen, Morten Ørsal Johansen, Helge André Njåstad, Hanne Dyveke Søttar, Bård Hoksrud, Himanshu Gulati og Morten Wold om støtte til familieeide, historiske hotell og spisesteder (Dokument 8:233 S (2020–2021))

 • 30. (512) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om MiljøFUNN (Dokument 8:234 S (2020–2021))

 • 31. (513) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Bengt Rune Strifeldt og Hans Andreas Limi om et mer investeringsvennlig Norge (Dokument 8:235 S (2020–2021))

 • 32. (514) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Heidi Greni, Ole André Myhrvold og Marit Knutsdatter Strand om å styrke norske sparebanker (Dokument 8:250 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 28–32 sendes finanskomiteen.

 • 33. (515) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Eigil Knutsen, Åsunn Lyngedal og Cecilie Terese Myrseth om rettferdighet i de økonomiske krisetiltakene for næringslivet (Dokument 8:262 S (2020–2021))

Presidenten: Presidenten foreslår at Dokument 8:262 S for 2020–2021 sendes finanskomiteen, unntatt forslag 5, som foreslås behandlet etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav e, at det avvises.

Representanten Terje Aasland har bedt om ordet.

Terje Aasland (A) []: Vi mener at forslag nr. 5 er en konsekvens av de nye forslagene nr. 1–3, og vi mener sånn sett at det bør underlegges komitébehandling. Jeg ber om at det blir votert over.

Presidenten: Det voteres over behandlingsmåten for Dokument 8:262 S for 2020–2021.

Det voteres alternativt mellom presidentens forslag og forslaget fra representanten Terje Aasland.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag og forslaget fra representanten Terje Aasland ble presidentens forslag bifalt med 57 mot 30 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 12.07.07)

 • 34. (516) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Morten Stordalen, Silje Hjemdal og Kari Kjønaas Kjos om nasjonale retningslinjer og meldeplikt i eldreomsorgen for å motvirke vold og overgrep mot eldre (Dokument 8:218 S (2020–2021))

 • 35. (517) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Kari Kjønaas Kjos og Morten Stordalen om å sikre at ALS-syke, demenspasienter og andre med alvorlige diagnoser får en «right to try» (Dokument 8:220 S (2020–2021))

 • 36. (518) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Sylvi Listhaug, Kari Kjønaas Kjos og Morten Stordalen om å sikre at MS-pasienter får tilbud om stamcellebehandling, enten i Norge eller i utlandet, finansiert av staten (Dokument 8:221 S (2020–2021))

 • 37. (519) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Kari Kjønaas Kjos, Hans Andreas Limi og Åshild Bruun-Gundersen om å gi offentlig autorisasjon til naprapater, osteopater, paramedisinere og logopeder (Dokument 8:222 L (2020–2021))

 • 38. (520) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om lokalsykehusene i Innlandet (Dokument 8:225 S (2020–2021))

 • 39. (521) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Tor André Johnsen, Erlend Wiborg, Silje Hjemdal og Himanshu Gulati om å tillate at personer over 16 år får selge alkohol- og tobakksvarer (Dokument 8:240 S (2020–2021))

 • 40. (522) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken og Eirik Faret Sakariassen om gjennomføre en tannhelsereform for at alle kan smile bredt, ved å likestille tannhelsetjenester med andre helsetjenester (Dokument 8:244 S (2020–2021))

 • 41. (523) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen og Ole André Myhrvold om verdier for den norske helsetjenesten (Dokument 8:254 S (2020–2021))

 • 42. (524) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Siv Mossleth og Marit Knutsdatter Strand om rekruttering av helsefagarbeidere og sykepleiere til den kommunale helse- og omsorgstjenesten (Dokument 8:256 S (2020–2021))

 • 43. (525) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Kari Anne Bøkestad Andreassen om økt rekruttering av kommunepsykologer (Dokument 8:261 S (2020–2021))

 • 44. (526) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om nødvendige endringer i ventelisteregistrering og fristbruddordning (Dokument 8:259 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 34–44 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 45. (527) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å erstatte helseforetaksmodellen med demokratisk styrte sykehus der pasientenes behov kommer først (Dokument 8:226 S (2020–2021))

Presidenten: Presidenten foreslår at Dokument 8:226 S for 2020–2021 sendes helse- og omsorgskomiteen, unntatt forslag 1 og 2, som behandles etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav e, at det avvises.

Representanten Bjørnar Moxnes har bedt om ordet.

Bjørnar Moxnes (R) []: Jeg vil be om at forslag nr. 1 sendes til komitébehandling. Det går inn på bl.a. statlig eierskap av sykehusene og også sammensetningen av sykehusstyrene. Det har ikke vært votert over noe sånt tidligere i Stortinget, så det bør underlegges komitébehandling, mener vi.

Presidenten: Det voteres over behandlingsmåten for Dokument 8:226 S for 2020–2021.

Det voteres alternativt mellom presidentens forslag og forslaget fra representanten Bjørnar Moxnes.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag og forslaget fra representanten Bjørnar Moxnes ble presidentens forslag bifalt med 80 mot 6 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 12.08.29)

 • 46. (528) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Siv Mossleth om en forsterket innsats for å behandle benskjørhet og forebygge brudd hos eldre (Dokument 8:255 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, unntatt forslag 1, som behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 47. (529) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Ole André Myhrvold om en styrket nasjonal og internasjonal satsing på arbeidet mot spredning av antibiotikaresistente bakterier (Dokument 8:258 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, unntatt forslag 1, som behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 48. (530) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug og Per-Willy Amundsen om å gi politiet adgang til å innføre visitasjonssoner i særlig kriminalitetsutsatte områder (Dokument 8:271 S (2020–2021))

 • 49. (531) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Solveig Horne, Kari Kjønaas Kjos og Silje Hjemdal om å fjerne foreldelsesfristen for seksualforbrytelser mot barn (Dokument 8:273 S (2020–2021))

 • 50. (532) Årsrapport for 2020 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag (Dokument 14 (2020–2021))

  Enst.: Nr. 48–50 sendes justiskomiteen.

 • 51. (533) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Eirik Faret Sakariassen og Kari Elisabeth Kaski om nødvendige tiltak for å sikre vann og avløp (Dokument 8:216 S (2020–2021))

 • 52. (534) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Audun Lysbakken, Freddy Andre Øvstegård, Mona Fagerås og Arne Nævra om å evakuere flere asylsøkere fra Hellas i 2021 og forsterke bistanden til Bosnia (Dokument 8:219 S (2020–2021))

 • 53. (535) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi, Erlend Wiborg, Per-Willy Amundsen, Kjell-Børge Freiberg og Helge André Njåstad om å sikre mer forutsigbare regler for krav til slokkevann (Dokument 8:238 S (2020–2021))

 • 54. (536) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Liv Signe Navarsete, Nils T. Bjørke, Ole André Myhrvold og Geir Pollestad om endring av de statlige planretningslinjene for å legge til rette for vekst og utvikling i hele Norge (Dokument 8:285 S (2020–2021))

 • 55. (537) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Sigbjørn Gjelsvik, Jan Bøhler og Nils T. Bjørke om en rettferdig boligpolitikk i bygd og by (Dokument 8:286 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 51–55 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 56. (538) Riksrevisjonens årsrapport for 2020 (Dokument 2 (2020–2021))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 57. (539) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Karin Andersen og Arne Nævra om å sikre rekeindustrien råstoff (Dokument 8:227 S (2020–2021))

 • 58. (540) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth, Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad, Åslaug Sem-Jacobsen og Marit Knutsdatter Strand om å styrke norsk reiseliv i etterkant av koronapandemien og sikre norsk eierskap til reiselivsbedrifter i Norge (Dokument 8:230 S (2020–2021))

 • 59. (541) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Bengt Rune Strifeldt, Erlend Wiborg, Hans Andreas Limi og Himanshu Gulati om å redusere næringslivets administrative kostnader med 20 prosent innen 2025 (Dokument 8:239 S (2020–2021))

 • 60. (542) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth, Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum om å sikre at fiskerilovgivningens distriktspolitiske mål gjennomføres i praksis (Dokument 8:243 S (2020–2021))

 • 61. (543) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Sandra Borch, Sigbjørn Gjelsvik, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om økt verdiskaping og sysselsetting i norsk næringsmiddelindustri (Dokument 8:246 S (2020–2021))

 • 62. (544) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stoppe subsidielekkasje og sikre økt aktivitet og sysselsetting i Norge (Dokument 8:257 S (2020–2021))

 • 63. (545) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Åsunn Lyngedal, Tellef Inge Mørland og Kari Henriksen om etablering av et pilotprogram for industri 4.0 (Dokument 8:260 S (2020–2021))

 • 64. (546) Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om lavere kjøttforbruk, økt selvforsyning og mer bærekraftig mat (Dokument 8:272 S (2020–2021))

 • 65. (547) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth og Geir Pollestad om å oppheve forbudet mot nydyrking av myr (Dokument 8:288 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 57–65 sendes næringskomiteen.

 • 66. (548) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av EUs romprogram (2021–2027) og EUs byrå for romprogrammet (Prop. 178 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 67. (549) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Heidi Greni, Kjersti Toppe og Jan Bøhler om klassifisering av elsparkesykler og kommunenes adgang til å regulere elsparkesykkelfirmaenes virksomhet (Dokument 8:232 S (2020–2021))

 • 68. (550) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Bengt Fasteraune og Ole André Myhrvold om en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området og luftfartøyvernsenter på Kjeller (Dokument 8:241 S (2020–2021))

 • 69. (551) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Åshild Bruun-Gundersen og Terje Halleland om enklere og billigere sykkel- og gangveier (Dokument 8:247 S (2020–2021))

 • 70. (552) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen og Åshild Bruun-Gundersen om å innføre førerkortklasse B1 for firehjulsmotorsykkel for 16-åringer (Dokument 8:248 S (2020–2021))

 • 71. (553) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tor André Johnsen, Bård Hoksrud, Åshild Bruun-Gundersen og Helge André Njåstad om å gjøre det enklere å montere informasjonsskilt langs norske veier (Dokument 8:253 S (2020–2021))

 • 72. (554) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om økt tillatt hastighet for moped (Dokument 8:265 S (2020–2021))

 • 73. (555) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Himanshu Gulati, Helge Andre Njåstad, Silje Hjemdal og Erlend Wiborg om å slette opparbeidet bompengegjeld (Dokument 8:275 S (2020–2021))

 • 74. (556) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Åshild Bruun-Gundersen, Erlend Wiborg, Christian Tybring-Gjedde, Jon Engen-Helgheim og Silje Hjemdal om å forby bruk av bompenger på sykkelveier, kollektivtrafikk og byutvikling (Dokument 8:277 S (2020–2021))

 • 75. (557) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Per-Willy Amundsen, Bjørnar Moxnes, Per Espen Stoknes og Arne Nævra om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen (Dokument 8:289 S (2020–2021))

 • 76. (558) Finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste - Stoadalen i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune (Prop. 183 S (2020-2021))

  Enst.: Nr. 67–76 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 77. (559) Representantforslag fra stortingsrepresentantene fra Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Karin Andersen og Eirik Faret Sakariassen om gratis skolefritidsordning (SFO) (Dokument 8:213 S (2020–2021))

 • 78. (560) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås og Kari Elisabeth Kaski om fullføringsrett for elever som har hatt mye fravær og digital skole grunnet covid-19 (Dokument 8:217 S (2020–2021))

 • 79. (561) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås om et offentlig utvalg som skal utrede et nytt opptakssystem for høyere utdanning (Dokument 8:245 S (2020–2021))

 • 80. (562) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson, Eirik Faret Sakariassen og Petter Eide om en mer praktisk og variert skoledag (Dokument 8:263 S (2020–2021))

 • 81. (563) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Siv Mossleth, Åslaug Sem-Jacobsen og Kjersti Toppe om videre oppfølging av seksårsreformen for en bedre overgang mellom barnehage og skole og avvikling av kontroversielle kartlegginger (Dokument 8:267 S (2020–2021))

 • 82. (564) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åshild Bruun-Gundersen, Bengt Rune Strifeldt, Morten Stordalen, Hanne Dyveke Søttar, Silje Hjemdal, Himanshu Gulati og Roy Steffensen om opptrappingsplan for helseutdanningene (Dokument 8:281 S (2020–2021))

 • 83. (565) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hanne Dyveke Søttar, Silje Hjemdal, Terje Halleland, Hans Andreas Limi og Roy Steffensen om et yrkesfagløft for verdiskaping (Dokument 8:282 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 77–83 sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 84. (566) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om at Riksrevisjonen foretar en særskilt undersøkelse av anskaffelsesprosessen og grunnlaget for valget av kampflyet F-35 (Dokument 8:224 S (2020–2021))

 • 85. (567) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Jon Engen-Helgheim og Erlend Wiborg om initiativ til å endre loven slik at kommuner og fylkeskommuner ikke skal ha anledning til å utøve lokal utenrikspolitikk (Dokument 8:242 S (2020–2021))

 • 86. (568) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Liv Signe Navarsete, Åslaug Sem-Jacobsen og Jan Bøhler om statlig bidrag til istandsettelsen av Den Gamle Krigsskole i Oslo (Dokument 8:278 S (2020–2021))

 • 87. (569) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Per Olaf Lundteigen og Åslaug Sem-Jacobsen om å utarbeide ein heilskapleg plan for Forsvaret for å nå målsetjingane som er nedfelte i FN sin agenda for kvinner, fred og sikkerheit, lov om likestilling og forbod mot diskriminering samt arbeidsmiljølova (Dokument 8:279 S (2020–2021))

 • 88. (570) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Emilie Enger Mehl og Geir Adelsten Iversen om å greie ut situasjonen for NH90 med mål om å finne ei løysing som sikrar Kystvakta tilstrekkeleg helikoterkapasitet (Dokument 8:280 S (2020–2021))

 • 89. (571) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om at Norge må innta en lederrolle i kampen mot dødelige autonome våpensystemer (drapsroboter) (Dokument 8:284 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 84–89 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.