Stortinget - Møte tirsdag den 2. juni 2020 *

Dato: 02.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 315 L (2019–2020), jf. Prop. 88 L (2019–2020))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 6 [14:12:54]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i alkoholloven (justering av Vinmonopolets åpningstider mv.) (Innst. 315 L (2019–2020), jf. Prop. 88 L (2019–2020))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Sveinung Stensland (H) 14:13:35 (ordfører for saken): La meg få starte med å takke komiteen for smidig behandling av denne saken. Vi tar i dag stilling til enkelte små endringer i alkoholloven. Regjeringen har foreslått – noe det er flertall for i komiteen – å forskyve Vinmonopolets åpningstider på lørdager og dager før helligdager, unntatt Kristi himmelfartsdag.

Videre foreslås det en tilsvarende forskyvning for tidspunkt for utlevering av privatimportert alkoholholdig drikk. Det foreslås også et begrenset unntak fra hovedregelen om at det ikke kan gis både salgs- og skjenkebevilling i samme lokale, samt en endring som skal sikre at offentlige myndigheter fortsatt får tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret når det trengs, i sammenheng med bevillingsreglement.

I dag kan Vinmonopolet ha åpent mellom kl. 8.30 og 15 på lørdager og dager før helligdager. Flertallet i komiteen vil nå justere rammene for tillatt åpningstid – altså rammene, ikke de eksakte åpningstidene. Dette er i henhold til Granavolden-plattformen. Den nye rammen for åpningstid på lørdager og dager før helligdager blir altså – med unntak av Kristi himmelfartsdag – fra kl. 10 til kl. 16.

Disse endringene kommer som en oppfølging av Granavolden-plattformen. Vinmonopolet i Norge overlever år etter år, bl.a. fordi det oppfyller folks forventninger til nettopp Vinmonopolet. Vinmonopolet har et høyt omdømme, og dette gode omdømmet er det viktig at vi tar vare på. I sitt høringssvar vektlegger Vinmonopolet nettopp dette, at Vinmonopolets legitimitet i befolkningen er knyttet til samsvar mellom kundenes forventning til service og den service som faktisk utøves overfor kundene. I dette ligger også at åpningstidene er tilpasset kundenes handlemønster, innenfor rammen av det alkoholpolitiske oppdraget.

Handlemønsteret i befolkningen har endret seg. Forslaget om at polet kan holde åpent til kl. 16 gjenspeiler våre handlevaner. Samtidig ligger hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk fast. Det betyr også at formålet med alkoholloven ikke blir endret. Vi skal fortsatt begrense de samfunnsmessige og individuelle skadene som alkoholbruk kan medføre.

Vi forenkler også ordningen for skjenking og salg av alkohol for bryggerier. Det kan bety mye for mange små aktører rundt om i landet. Vi ser at interessen for norsk sider- og øltradisjon er økende, og da må vi se på enklere rammer også for disse. Det kan bidra til bedre vilkår for både landbruk og turisme rundt om i landet, samtidig som en setter klare vilkår for salg fra samme lokaler der det tilbys skjenking. Kommunene har fortsatt ansvaret for å gi salgsbevilling.

Til slutt: For ordens skyld vil jeg som saksordfører gjøre oppmerksom på at det i innstillingen ligger en mindretallsmerknad fra Fremskrittspartiet der det gis inntrykk av at nettaktører som kolonial.no leverer ut alkohol via hentesteder, f.eks. på bensinstasjoner. Det står bl.a.:

«Kolonial.no kan også utlevere øl via kiosker og bensinstasjoner – de samme utsalgsstedene som har forbud mot å omsette den samme varen.»

Det medfører ikke riktighet. Alle dagligvareaktører med bevilling og netthandel har mulighet til å levere lavprosent alkoholprodukter, men overlevering skjer bare direkte til den som har foretatt bestilling, og hvor det gjennomføres kontroll av alder. Så denne merknaden er feil og gir en gal beskrivelse av systemet.

Hege Haukeland Liadal (A) []: Det er to ting som er viktig å poengtere i dagens debatt. For det første: Vinmonopolet fungerer helt tipp topp, og vi skal være stolte av vår måte å selge både vin og sprit på sammenlignet med de fleste andre land. Jeg vil spesielt trekke fram de ansatte, som på en forbilledlig måte har håndtert å gå fra å være skrankepersonal, hvor en var en ordremottager, til å bli servicepersonell, som veileder og med yrkesstolthet bidrar til gode opplevelser, forhåpentligvis for de fleste kunder.

For det andre: For at Vinmonopolet skal ha integritet i hele befolkningen, er det også viktig at de har åpningstider som gjør det enkelt å være kunde hos nettopp dem. Det at vi i dag endrer åpningstid for lørdager samt dag før helligdag med en time lenger på ettermiddagen, er en slik endring som er med på å opprettholde legitimitet for monopolet. Jeg vil likevel presisere at dette er en utvidelse av åpningstidene, så politisk myndighet skal og bør følge med på utviklingen av konsumet. Det er et politisk mål at vi ikke drikker mer alkohol, men er måteholden og har et sunt forhold til det.

Det er mulig noen i denne sal vil være uenig med meg og si at med dagens endring fra kl. 8.30–15 til kl. 10–16 er det en innskrenkning på 30 minutters åpningstid på lørdager. Men det er feil. I virkeligheten er det så godt som ingen vinmonopol som åpner kl. 8.30 på lørdager. De fleste vinmonopol ligger nå i kjøpesentre og de åpner kl. 10, så det er en utvidelse dagens regjering åpner for. Denne utvidelsen har møtt skepsis hos både Handel og Kontor og hovedtillitsvalgte i Vinmonopolet. Den skepsisen er å forstå, og den er lagt merke til. De ansatte får en time mer i helg og friperioden blir mindre.

Arbeiderpartiet er likevel av den oppfatning at disse endringene er i takt med tiden og opprettholder legitimiteten til ordningen – og vil stemme for endringene i dag. Vi mener likevel det er grunn til å presisere at vi vil se med stor skepsis på om en ønsker å endre åpningstidene ytterligere i framtiden, selv om ingen med sikkerhet kan spå om framtiden.

Med dette tar jeg opp det forslaget som Arbeiderpartiet med flere står bak.

Presidenten: Da har representanten Hege Haukeland Liadal tatt opp det forslaget hun refererte til.

Åshild Bruun-Gundersen (FrP) []: Det er greit nok at regjeringen ønsker å forskyve åpningstiden på Vinmonopolet så de kan ha åpent en time lenger på lørdag ettermiddag, men det er på langt nær det Norge trenger. Alkoholloven må moderniseres på flere punkter. Fremskrittspartiet mener at dagligvarebutikker må få lov til å selge alkohol i hele butikkens åpningstid, og at det er kommunen som skal avgjøre hvor det skal selges alkohol. Derfor fremmer vi forslag om det. Fremskrittspartiet foreslår også at Vinmonopolet skal få fri etableringsrett. Det sitter i dag kommunestyrer og bestemmer hvilke lokaler Vinmonopolet skal bruke i kommunen, og det er unødvendig.

Fremskrittspartiet mener at matbutikker må få lov til å selge alkohol i hele butikkens åpningstid, for det er håpløst for forbrukerne å holde styr på hvordan dette er fra dag til dag. På lørdag var det pinseaften. Da stengte ølsalget kl. 16, men andre lørdager er det kl. 18. Den 1. mai er det ikke lov til å selge øl, uansett hvilken dag den faller på. Onsdag før skjærtorsdag stenger ølsalget kl. 18, mens andre onsdager er det kl. 20. 1. juledag er ølsalget stengt. 2. juledag er ølsalget stengt. Dagen før helligdager stenger ølsalget kl. 16, unntatt dagen før 1. mai, da er det vanlige tider for ølsalg, og unntatt 16. mai, da er det også såkalt vanlige tider. Men på 17. mai er det stengt, og da må man gå på restaurant.

Dette kunne vært gjort enklere. Fremskrittspartiet foreslår derfor at butikkene skal få lov til å selge øl i hele butikkens åpningstid. Det vil gi en enklere oversikt for forbrukerne, man unngår kø og forvirring rundt stengetidspunkt for ølsalg, og – strengt tatt – det er det eneste fornuftige å gjøre her.

I dag er det ikke lov til å markedsføre øl med bryggeriets logo. Da må man finne et nytt navn og en ny logo. Fremskrittspartiet mener at det er bra at det er stadig flere som ser gleden i å kjøpe alkoholfritt øl. Vi som samfunn burde gjøre det enda enklere for produsenter å markedsføre og selge alkoholfritt øl. Derfor foreslår Fremskrittspartiet å tillate markedsføring av alkoholfritt øl.

Øl er en viktig del av norsk kulturarv. I år oppfordrer vi alle nordmenn til å legge sommerferien sin til Norge, reise opp i fjellet for å plukke friske einer, bli med i et eldehus når einerlågen blir brukt som meskevann, sitte på et saueskinn rundt kobberkjelen som lukter av einer, malt og bål, oppleve varmen og stemningen rundt ildstedet, de gode historiene som blir fortalt mens ølet koker i fem timer for å utvikle den fyldige, søte og karamelliserte smaken, oppleve smaken av ekte norsk tradisjonsøl, kveikøl, eller reise til et fiskevær på Helgelandskysten og kjøpe verdens nordligste whisky, Myken Destilleri har vunnet internasjonal anerkjennelse for sine kvalitetsprodukter, men det får de ikke lov til å fortelle om til noen, eller til Grimstad, Sørlandets perle med både skjærgård, sol og flotte turopplevelser. Det Norske Brenneri i Grimstad arrangerer også en festival. De vant i fjor fem gullmedaljer i en av verdens mest prestisjefylte brennevinskonkurranser, men får ikke lov til å fortelle om det til noen.

Jeg tar opp Fremskrittspartiets åtte forslag i saken.

Presidenten: Representanten Åshild Bruun-Gundersen har tatt opp de forslagene hun refererte til.

Kjersti Toppe (Sp) []: Når vi høyrer på førre talar, skulle ein tru at alkohol er ei heilt vanleg vare å selja i Noreg. Det er det ikkje, og det er difor vi har ei eiga lov, og no føreslår ein endringar i denne lova – både for å forskyva rammene for opningstidene til Vinmonopolet og for å gjera eit unntak frå hovudregelen om at det ikkje kan gjevast både sals- og skjenkebevillingar i same lokale, og ein del andre følgjeendringar av dette.

Det er viktig å slå fast at formålet med den lova vi behandlar i dag, er grunngjeve i dei samfunnsmessige og individuelle skadane som alkoholbruk kan føra med seg, men det er òg eit klart føremål i lova å avgrensa forbruket av alkoholhaldige drikkevarer. Det skulle ein ikkje tru når ein høyrer en del av det som vert sagt i debatten. Han er altså grunngjeven i helse- og sosialpolitiske omsyn, og eg er jo glad for at ein samla komité står bak ei slik formulering i innstillinga. Problemet med det som vert føreslått i dag, er ikkje endringane isolert sett. Dei fleste høyringsutspela viser at dette reknar ein ikkje med vil medføra vesentlege endringar i alkoholkonsumet. Problemet er at fleire justeringar i alkohollovgjevinga i liberaliserande retning dei siste åra, samla sett bidrar til auka tilgjengelegheit og alkoholforbruk. Enkelte høyringsinstansar uttala at endringane samla sett bidrar til å trua konsistensen i norsk alkoholpolitikk.

Det har vore fleire endringar i alkoholpolitikken som har gått i liberaliserande retning sidan 2013: ein auke i taxfree-kvota for vin, Vinmonopolet kan ha ope på nyttårsaftan, påskeaftan og pinseaftan, ei oppmjuking av reklameforbodet og eit mindre strengt kontrollregime. Ingen av vedtaka som Stortinget fatta i forbindelse med representantforslaget frå Kristeleg Folkeparti i 2018 har vorte følgde opp: ikkje innhaldsmerking av alkohol, ikkje vedtaket om åtvaringsmerking av alkohol, ikkje det å setja ned eit offentleg utval for å vurdera samfunnsmessige kostnader. Vi har ikkje sett nokre endringar av taxfree-kvota som vart vedteken, vi har enno ikkje fått alkoholstrategien, som stortingsfleirtalet faktisk vedtok mot Høgre–Framstegsparti-regjeringa, og vi har heller ikkje sett noko meir av at Vinmonopolet skulle overta taxfree-ordninga med denne regjeringa.

Vi etterlyser ein strategi som burde ha kome før enda fleire justeringar av lovverket, for dette begynner å likna på at formålet med alkohollova ikkje vert følgt opp. Vi ønskjer altså at strategien skal koma til Stortinget. Det får vi ikkje fleirtal for i dag.

Nicholas Wilkinson (SV) []: Jeg viser til gode samtaler med Handel og Kontor, som organiserer dem som jobber på Vinmonopolet. Denne utvidelsen av åpningstidene vil føre til press på dem som jobber i Vinmonopolet. De må være enda lenger på jobb i helgene og før helligdagene.

SV støtter flere av endringene, men SV vil stemme imot å endre åpningstidene siden de ansatte er imot.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) [] (komiteens leder): Jeg har lyttet til innleggene, og spesielt innlegget fra Fremskrittspartiet og den alkoholfortellingen, og det er litt som å høre på en fortelling om å brygge øl i solnedgang, der alt er bare hyggelig og bare koselig. Man tar overhodet ikke inn over seg at dette også har en bakside for veldig mange mennesker – enkeltmennesker, familier, barn og voksne. Derfor er jeg glad for at den norske alkoholpolitikken ikke tar utgangspunkt i Fremskrittspartiets alkoholpolitikk, men at den tar utgangspunkt i helse- og sosialpolitiske hensyn, og at det fortsatt skal være sånn. Det er viktig at det finnes arenaer i samfunnet hvor det ikke er et opplevd press på å nyte alkohol for å delta.

I Granavolden-erklæringen har regjeringspartiene blitt enige om de endringene som vedtas i dag. De eksisterende salgs- og skjenketidene ligger fast. Det legges opp til at den lokale selvråderetten og alkoholloven videreføres. Og hvert kommunestyre har selv anledning til å gjøre vedtak som passer sitt lokalmiljø best med tanke på skjenke- og salgstider i sin kommune.

Det er et kjent faktum at reklame påvirker hva vi mener om produkter og vår tilbøyelighet til å kjøpe dem. Derfor er Kristelig Folkeparti glad for at regjeringen holder fast på reklameforbudet og mener at det er en viktig del av et samfunn som ikke har et unødig alkoholpress. Og i den varslede alkoholstrategien som kommer til høsten, er det særlig samarbeidet med partene i arbeidslivet og idretten som er viktig. Å være en del av et kollegium på arbeidsplassen som også gir et sosialt fellesskap, er viktig for de aller fleste av oss, og flere opplever at det å ikke drikke alkohol ekskluderer fra disse sosiale arenaene – og det er noe vi må unngå. Økt bevissthet hos alle parter om viktigheten av alkoholfrie arenaer, er viktig for å oppnå dette. Det samme gjelder for idretten, der det er viktig å ha god dialog framover, bl.a. med NFF, som har åpnet for alkoholservering på fotballarenaer.

Jeg hører det er kritikk, spesielt mot Kristelig Folkeparti, fordi vi har vært med på det man kaller en liberalisering av alkoholloven. Dette er justeringer, men det er også – det skal jeg være ærlig på – justeringer som ikke Kristelig Folkeparti har foreslått, men som vi, i enighet med regjeringspartiene, fremmer for Stortinget. Åpningstider – ja, det er mulig at alkoholsalget øker noe i timen mellom kl. 15 og 16, men likevel mener Kristelig Folkeparti dette er noe man kan gå med på, ikke minst fordi vi er opptatt av å slå ring rundt Vinmonopolet og sørge for at åpningstidene er i tråd også med åpningstidene der Vinmonopolet i dag er etablert.

Tone Wilhelmsen Trøen hadde her gjeninntatt presidentplassen.

Statsråd Bent Høie []: Lovforslaget følger opp to punkter i Granavolden-plattformen. Det ene er å flytte Vinmonopolets åpningstider på lørdager, det andre er å gi kommunene mulighet til å gi salgs- og skjenkebevilling til samme lokale i tilknytning til tilvirkningsstedet. Jeg vil presisere at regjeringens alkoholpolitikk ligger fast, slik det er presisert i Granavolden-plattformen. Forslaget innebærer kun mindre justeringer.

Monopolordningen er et viktig element i norsk alkoholpolitikk, og for at ordningen skal opprettholdes, må den ha støtte og tillit i befolkningen. Det betyr at Vinmonopolet må utvikle seg i takt med samfunnets forventninger og behov. Som følge av endringer i forbrukernes handlemønster, og for å opprettholde oppslutningen om monopolordningen, foreslår regjeringen å forskyve åpningstiden på lørdager til klokken 10–16. I dag er åpningstiden 8.30–15.00. Det er Vinmonopolet som må beslutte hvilke og hvor mange utsalg som skal ha åpent til klokken 16.

I dag kan bryggerier og andre tilvirkere av alkoholholdig drikke få salgs- og skjenkebevilling i tilknytning til tilvirkningsstedet, men det er forbudt å ha både salgs- og skjenkebevilling for samme lokale. Disse skal holdes separat av hensyn til myndighetenes kontroll med bevillingene. For tilvirkere med små lokaler kan det være vanskelig å innfri dette kravet, og det kan være særlige behov for unntak. Regjeringen har derfor fremmet forslag om et begrenset unntak fra forbudet mot salg og skjenking i samme lokale. Forslaget er begrenset til salgsbevilling for egenproduserte varer og varer som ikke omfattes av Vinmonopolets enerett til salg. Det vil fortsatt være opp til bevillingsmyndigheten i hver enkelt kommune om de ønsker en slik ordning, og om de av kontrollhensyn kan tillate salg og skjenking i samme lokale. Det er ingen plikt for kommunene å tillate dette.

Komiteen omtaler flere forhold ved alkoholpolitikken og alkoholregelverket, utover det som følger av lovforslaget. Jeg vil gjenta at regjeringen vil videreføre hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk, og at forslaget kun innebærer justeringer innenfor disse linjene.

Jeg kan informere om at regjeringen har startet arbeidet med en nasjonal alkoholstrategi, og alle som ønsker det, kan komme med innspill innen 15. juni.

Avslutningsvis vil jeg kommentere forslaget om lovhjemmel for bevillingsmyndigheten til å innhente nødvendige opplysninger fra folkeregisteret. Dette er, etter mitt syn, et nødvendig tillegg som er viktig å innføre, slik at bevillingsmyndigheten får gjennomført sine oppgaver på en god måte.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Hege Haukeland Liadal (A) []: Jeg er glad for statsrådens svar til Stortinget i dag om at arbeidet med en nasjonal alkoholstrategi er i gang. Jeg vil likevel benytte anledningen til å spørre statsråden om hva som er årsaken til at en ikke har fulgt opp andre vedtak som er fattet i denne sal. Jeg kan nevne f.eks. innholdsmerking, advarselsmerking, vedtaket om å sette ned et offentlig utvalg og for de samfunnsmessige kostnadene ved alkoholforbruk – eller eventuelt det som går på taxfreekvoter.

Statsråd Bent Høie []: At en ikke har gjennomført noen av disse vedtakene, betyr ikke at de ikke er fulgt opp. Det er noen av dem som krever mer arbeid enn andre, og som henger sammen med EU-lovgivning. Så er det slik at vi hvert år i statsbudsjettet kvitterer tilbake en status for disse vedtakene. Som jeg har sagt: Nå er vi i gang med å jobbe med en alkoholstrategi, og det er åpent for innspill fram til 15. juni om det.

Åshild Bruun-Gundersen (FrP) []: Kolonial.no har henvendt seg til Helsedirektoratet for å få avklart hvordan utlevering fra bensinstasjon skal tolkes. I et brev av 25. februar 2015 svarte Helsedirektoratet at alkoholloven ikke har noen særskilte regler om hvordan salg av alkohol via nettbutikk skal utleveres. Direktoratet presiserte også at de ikke ser at utlevering av forhåndsbestilte varer fra bensinstasjon skiller seg vesentlig fra andre utleveringsmetoder.

Det konkluderes altså i brevet fra Helsedirektoratet med at det er fullt ut lovlig for nettbutikker å ha utlevering på kiosker og bensinstasjoner, selv om Høyre i innlegg tidligere ikke ønsker å innrømme det. Da er mitt spørsmål til helseministeren om helseministeren selv har sendt ut andre svar til kolonial.no eller andre nettbutikker i ettertid.

Statsråd Bent Høie []: Jeg har ikke sendt noen andre svar, men det som er gjeldende, er at dette skal foregå på en korrekt måte. En skal ha utleveringssteder som er i tråd med alkoholloven, og en skal ha gjennomføring av alderskontroll. Det skal ikke være en ordning som innebærer at en snikinnfører salg av alkohol på bensinstasjoner og kiosker.

Åshild Bruun-Gundersen (FrP) []: Da forstår jeg helseministeren dit hen at det fortsatt er fullt lovlig for kolonial.no å levere alkoholholdig drikke med utleveringssted på f.eks. kiosk og bensinstasjon, så lenge de påser at de øvrige reglene i alkoholloven, som alderskontroll, gjennomføres.

Ser helseministeren den logiske bristen i at bensinstasjoner kan stå fullt ut ansvarlige for å levere ut alkoholholdig drikke så lenge det er bestilt fra en annen aktør, men får ikke lov til å utlevere det selv?

Statsråd Bent Høie []: Det var dette jeg var inne på i mitt svar. Dette skal ikke være, som representanten er inne på, et forsøk på å lage en logisk brist i alkoholloven. Derfor skal det ikke være sånn at dette er en brekkstang for salg av alkohol på bensinstasjoner og kiosker.

Åshild Bruun-Gundersen (FrP) []: Men det er jo lov for kolonial.no og andre netthandlere å levere ut alkoholholdig drikke på bensinstasjon. Det svarte jo helseministeren på i første spørsmål – det er lov.

Helsedirektoratet har gitt et svarbrev til kolonial.no om at dette er lov. For bare å avklare dette replikkordskiftet: Er det lov, eller er det ikke lov?

Statsråd Bent Høie []: Jeg svarte ikke på om det var lov eller ikke lov. Representantens spørsmål var om jeg hadde sendt ut et brev om at det ikke var lov. Det var representantens spørsmål. Representanten viste til et brev fra Helsedirektoratet som jeg ikke er kjent med, og hvis representanten vil ha min tolkning av brevet fra Helsedirektoratet, må hun nesten stille et skriftlig spørsmål om det.

Kjersti Toppe (Sp) []: I Noreg er alkohol det rusmiddelet som har flest negative helsekonsekvensar og sosiale konsekvensar. I ein forskingsartikkel der ein hadde sett på drikkevanane i 200 land, hamna Noreg på andreplass, berre slått av Danmark. I Noreg har vi NOU-ar om narkotika og politikk, men når det gjeld alkohol, er det lenge sidan vi har hatt ein overordna NOU, ikkje som eg kan hugsa. Vi får heller ikkje ein strategi til Stortinget. For mange enkeltsaker som kvar for seg går i éi retning, er det ikkje så bekymringsfullt, men samla sett er det fleire som reagerer, bl.a. i høyringsinnspel til det som no skjer. Ser ikkje statsråden behovet for å koma med ei overordna sak til Stortinget om korleis alkoholpolitikken i Noreg skal utvikla seg?

Statsråd Bent Høie []: Det er for det første ikke slik at en NOU nødvendigvis fører til at det kommer en stortingsmelding til Stortinget. For det andre er det slik at strategier som vi har sagt at vi skal lage, ikke er noe som vanligvis fremmes for Stortinget.

Så er det nok min oppfatning at når det gjelder de samfunnsmessige konsekvensene av alkohol og alkoholforbruk, er de veldig godt dokumentert. Det er på en måte ikke der hovedutfordringene ligger. Det som er viktig, er fortsatt å ha en bred tilslutning til hovedlinjene i alkoholpolitikken, som både bygger på en tenkning om at vi skal ha en solidarisk alkoholpolitikk, og beskytter dem som er ekstra sårbare, men også en alkoholpolitikk som er integrert i folkehelsepolitikken, og som også ser på de helsemessige konsekvensene av det samlede alkoholforbruket i befolkningen. Det er nok den siste biten det er størst utfordringer for å få bred nok aksept for, nemlig at det er nødvendig å ha strenge reguleringer for å ivareta hele befolkningen når det gjelder alkohol.

Kjersti Toppe (Sp) []: Det er eit problem etter mitt syn at på akkurat dette området, når det er eit rusmiddel som har så store samfunnsmessige konsekvensar, manglar dei overordna sakene i Stortinget. Det er rett at ein NOU ikkje nødvendigvis er løysinga på alt, og det vil heller ikkje alltid verta følgt opp med ei stortingsmelding, men i dei siste seks åra har vi fått fleire saker som går på lovendringar, utan at vi har fått ei heilskapleg sak. No får vi heller ikkje ein strategi til Stortinget. Statsråden har sagt fleire gonger i dag at det er ope for innspel fram til 15. juni. Skal eg som stortingsrepresentant senda innspel til Helsedirektoratet? Det er ganske spesielt. Ser ikkje statsråden behovet for å forankra det som skal skje vidare, i Stortinget?

Statsråd Bent Høie []: Jeg mener at den politikken som regjeringen fører på dette området, er forankret i Stortinget gjennom folkehelsemeldingen på samme måte som tobakkspolitikken. En har ikke en egen stortingsmelding om tobakkspolitikk, men tobakk er hovedforklaringen på sosial ulikhet i Norge. Folkehelsemeldingen legger føringer både for alkoholpolitikken og for tobakkspolitikken, som vi følger opp. I tillegg følger vi selvfølgelig opp det som er regjeringens plattform på dette området. Så har selvfølgelig Stortinget alltid mulighet til både å fremme forslag og ha andre synspunkter på alkoholpolitikken, men jeg oppfatter at det er veldig bred politisk tilslutning til hovedlinjene i alkoholpolitikken slik som den er.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

De talerne som heretter får ordet, har også en taletid på inntil 3 minutter.

Åshild Bruun-Gundersen (FrP) []: Dagens alkohollov er full av logiske brister, og nå kom det jo tydelig fram at det har heller ikke helseministeren vært klar over. Det er interessant.

Når voksne mennesker f.eks. går inn på en pub eller bar, er de fullt klar over at det selges alkohol der. Antakeligvis er det selve grunnen til at de går dit. Bak bardisken kan de se rekker og rader med flasker markert med logo og tekst om hva de inneholder. Men dersom en av de ansatte bærer en fille med bryggerilogo, blir de straffet for det. Dersom de går med en T-skjorte med alkoholmerke på, blir de straffet for det. En restaurant her i Oslo ble til og med bedt om å fjerne et kunstverk inne i restauranten fordi tomme vinflasker som samleobjekt ble sett på som reklame.

Fremskrittspartiet synes det er unødvendig at staten skal lage rigide regler og detaljstyre hvor logoen til en alkoholvare skal stå og ikke stå inne i en bar. Derfor foreslår vi å tillate markedsføring av alkohol/alkoholmerker inne på skjenkestedet.

Norges største vinmonopol ligger i Sverige. Svenske myndigheter budsjetterer med handelslekkasje fra Norge. Det synes vi i Fremskrittspartiet er unødvendig. Det burde være i vår interesse å sørge for at dagligvarehandel skjer i Norge og styrker norsk næringsliv og norske arbeidsplasser. For å unngå unødvendig grensehandel og smugling foreslår Fremskrittspartiet at avgiftene på alkohol reduseres til samme nivå som i våre naboland.

Jeg har behov for å oppklare litt etter replikkordskiftet her med helseministeren, og da ber jeg ham om å slå opp i et brev fra Helsedirektoratet, datert 25. februar 2015. Jeg leser:

Utlevering fra bensinstasjoner kan i utgangspunktet ikke anses å øke tilgjengeligheten til alkohol sammenlignet med andre formål for utlevering. Konklusjonen er derfor at alkoholforskriften er ikke til hinder for utlevering av forhåndsbestilt alkohol fra bensinstasjon.

Selv om representanten Sveinung Stensland innledningsvis hadde behov for å si at vår merknad knyttet til dette var feil, mener jeg det er nærliggende i hvert fall å legge fram dette brevet fra Helsedirektoratet, der det går fram at de mener at konklusjonen er akkurat som vi i Fremskrittspartiet har påpekt. Det er en logisk brist at kolonial.no og andre netthandler i dag får lov til å levere alkohol på bensinstasjoner, og at bensinstasjoner får lov til å levere det til kunden, mens bensinstasjonene ikke får lov til å selge varene selv.

Det er på tide at man gjennomgår alkoholloven skikkelig og sørger for at den moderniseres med tanke på det samfunnet Norge lever i, altså 2020-tallet og ikke 1900-tallet.

Carl-Erik Grimstad (V) []: I de siste tider har det vært gjensyn med en pussighet i norsk næringspolitikk, nemlig begrepet «polkø», som vi har opplevd for første gang på aldri så mange år. Så kan man tro at dette leder noen til å mene at vi bør tilbake til den tiden, men for meg illustrerer det noe av legitimiteten i dagens alkohollovgivning, som representeres av Vinmonopolet. Jeg er stolt av Vinmonopolets stilling i det norske samfunn. Jeg er stolt av internopplæringen, som jeg ikke har sett maken til noe sted. Jeg må innrømme at det har hendt at jeg har kjøpt alkohol i utlandet – jeg opplever sjelden den gode kundekontakten og den kunnskapen noe annet sted når det gjelder objektiv informasjon om alkohol. Alkoholreklameforbudet bygger opp under denne legitimiteten, det kan det ikke være noen tvil om. Det er altså viktig å opprettholde legitimiteten til Vinmonopolet.

Så gir Fremskrittspartiet inntrykk av at dette er et spørsmål om frihet, altså at det er frihet til alkoholkjøp, frihet til å få tak i alkohol der man vil. Jeg vil gjerne problematisere det og si at frihet dreier seg om så mye mer enn frihet til, det dreier seg også om frihet fra. Det dreier seg om frihet fra sykdom, det dreier seg om frihet fra avhengighet, det dreier seg om frihet fra å være møtt av alkohol hvor man enn snur seg, om det er på idrettsarrangementer eller rundt omkring på offentlige steder.

Alkohol er uten tvil vårt farligste rusmiddel. Det er det ingen tvil om. Internasjonale undersøkelser viser dette. Det er nødvendig å bygge opp under den strategien som sier at vi innen 2025 skal ha 10 pst. reduksjon av skadelig alkoholforbruk. Det er viktig for Venstre, og vi mener at denne endringen av alkoholloven er en god balansering av helse- og næringspolitikk.

Så må jeg si at jeg ikke skjønner dette maset fra Fremskrittspartiet når det gjelder omsetning fra bensinstasjoner. Nå blir det snart slutt på bensinstasjoner. Hva skal Fremskrittspartiet snakke om da?

Erlend Larsen (H) []: Endringene i alkoholloven tar vare på vår ordning med Vinmonopolet. Ingen kan gjennom denne saken si at et borgerlig flertall utfordrer denne særnorske ordningen. Loven har bl.a. til hensikt å tilpasse Vinmonopolets virksomhet til endringene i vårt handlemønster. Det er dette forskyvningen av åpningstider dreier seg om: å endre for å bevare. Det forundrer meg derfor at SV er det eneste partiet i komiteen som går imot forslaget om at Vinmonopolet skal utsette åpningstiden på lørdager fra kl. 08.30 til kl. 10, samt utsette stengetiden fra kl. 15 til kl. 16. I tillegg til at dette er en tilpasning, er det en halv time kortere åpningstid. Da spør jeg meg om ikke det er slik at SV vil bevare innbyggernes oppslutning om Vinmonopolet ved å tilpasse åpningstidene til det livet vi lever i dag.

Presidenten: Representanten Åshild Bruun-Gundersen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

Åshild Bruun-Gundersen (FrP) []: Dette handler ikke bare om frihet, det handler i stor grad om forenklinger – det å kunne løfte norske gründere som produserer kvalitetsvarer og får internasjonal anerkjennelse for det. Det må de få muligheten til å fortelle om, fortelle om en kvalitetsvare som produseres i Norge, med norsk arbeidskraft og med norske ressurser. Det øker jo ikke alkoholkonsumet – det fører til at folk kan drikke bedre, ikke drikke mer.

Når Kristelig Folkepartis Geir Jørgen Bekkevold snakker om hvor viktig det er å drikke alkoholfritt øl, forstår jeg i hvert fall ikke hvorfor ikke Kristelig Folkeparti kan støtte at alkoholfritt øl kan markedsføres.

Alkohol er en lovlig vare i Norge, vi må i hvert fall klare å huske på det.

Presidenten: Debatten i sak nr. 6 fortsetter etter voteringen.

Det ble tatt en pause i debatten for å votere. Debatten fortsatte etter voteringen.

Kjersti Toppe (Sp) []: Eg har ein replikk til Framstegspartiet, for denne debatten om å endre alkohollova har vorte spesiell. I Noreg er alkohol det rusmiddelet som fører til flest negative helsekonsekvensar og sosiale konsekvensar, men politisk har ikkje debatten i dag vore prega av det. Det er òg slik at tobakksstrategien vart lagd fram for Stortinget i folkehelsemeldinga. Ein alkoholstrategi vert ikkje lagd fram for Stortinget, og eg forstår ikkje kvifor vi skal forskjellsbehandla desse rusmidla på den måten. Alkohol er faktisk det rusmiddelet som fører til flest negative helsekonsekvensar for samfunnet.

Framstegspartiet har i dag ein god del forslag som eg ikkje har nemnt, fordi eg eigentleg synest dei ikkje fortener det, men det er ganske spesielt så liberalt det er, det som vert føreslått – at vi skal ha avgifter som nabolanda våre, og at det skal vera fri etableringsrett for Vinmonopolet. Kommunar som ikkje vil ha vinmonopol, skal altså få vinmonopol, for det vil Framstegspartiet. At ein skal tillata marknadsføring for alkohol inne på skjenkestadene, og at ein skal selja øl på bensinstasjonar, er ganske utrulege forslag, og eg forstår jo at ein del regjeringsparti må vera glade for at Framstegspartiet er ute av regjering. Eg har ofte kritisert regjeringa for å ha vore for lite djerv i alkoholpolitikken, men no forstår eg kvifor. Når Framstegspartiet har vore i regjering, er det dette ein har hatt å debattera mot internt.

Dagens alkohollov seier at ein skal ha som føremål å avgrensa samfunnsmessige og individuelle skader ved alkohol, og å avgrensa forbruket av alkoholhaldige drikkevarer. Når Framstegspartiet da tar til orde for å få ei meir moderne alkohollov, må Framstegspartiet først og fremst ta vekk denne føremålsparagrafen, for det er jo ikkje det deira politikk legg til rette for, altså å avgrensa dei samfunnsmessige og sosiale skadane av alkoholbruk.

Eg meiner det er trist og provoserande å høyra på ein slik alkoholpolitisk debatt. Eg er nok prega av at eg hadde min første legejobb på legevakta. Eg har lært å sy på fulle folk. Eg har sett alt elendet ved alkoholbruk. Eg har sagt eg er meir restriktiv enn Kristeleg Folkeparti, og det er eg kanskje, men eg synest vi skal ha ein meir verdig debatt, for det handlar om veldig mange folk som bukkar under på grunn av alkohol. Det synest eg Stortinget skal ta inn over seg.

Kjell-Børge Freiberg (FrP) []: Jeg mener det ikke er grunnlag for å være verken trist eller deprimert over det vi har debattert så langt. Jeg synes det har vært en god og ganske forutsigbar debatt.

Jeg har vokst opp på en plass der det selvfølgelig var reklameforbud, og der det ikke var tilgang på Vinmonopol. Men mitt inntrykk var at det ikke var mangel på alkohol, da av ymse kvalitet. Poenget er at det er mye som har forandret seg. Det å se dette i det samfunnet vi lever i i dag, og slik samfunnet fungerer i dag, mener jeg er viktig, kanskje spesielt når det gjelder reklameforbudet.

Myken er ei øy i Rødøy kommune. Det er åtte fastboende personer igjen i det som har vært et tradisjonelt fiskerisamfunn. Hva gjør de på Myken? Jo, i ordnede former produserer de whisky som har fått anerkjennelse internasjonalt, men som de ikke får lov til å fortelle om. De får ikke lov til å fortelle på nettsidene at det faktisk er mulig å reise til Myken, som vi gjør til Skottland, og få helt unik whisky. Det er derfor det fortsatt er noen bosatt på Myken.

Reklameforbud, og måten vi håndterer dette på, kommer til å være avgjørende for om det kommer til å bo folk på Myken i framtiden. Dette er ett eksempel på hvordan dagens reklameforbud legger hindringer for at muligheter kan åpne seg nettopp som vi har sett på Myken.

La det ikke herske tvil om at Fremskrittspartiet like fullt som Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og alle andre partier i denne salen erkjenner at alkohol har negative skadevirkninger. Men et reklameforbud som rammer Myken sånn det gjør i dag, mener vi lar seg fullt ut håndtere mens vi også ivaretar god folkehelse.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6

Votering, se onsdag 3. juni