Stortinget - Møte onsdag den 14. november 2018

Dato: 14.11.2018

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 3 [14:28:49]

Referat

Presidenten: Det ligg ikkje føre noko referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandla. Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.