Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte onsdag den 14. november 2018

Dato: 14.11.2018

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representanten Petter Eide, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Mona Fagerås fra og med 14. november og inntil videre

  • fra Senterpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Liv Signe Navarsete i tiden fra og med 15. november til og med 20. november for å delta i NATOs parlamentariske forsamlings høstsesjon i Halifax, Canada.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

    • For Nordland fylke: Marius Meisfjord Jøsevold

    • For Sogn og Fjordane fylke: Steinar Ness

Presidenten: Marius Meisfjord Jøsevold er til stede og vil ta sete.

Representanten Åslaug Sem-Jacobsen vil fremsette et representantforslag.

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) []: På vegne av representantene Geir Pollestad, Heidi Greni, Geir Adelsten Iversen, Nils T. Bjørke og meg selv vil jeg legge fram et forslag om å utvide konsesjonene for lokalradio på FM-nettet.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.