Stortinget - Møte tirsdag den 13. november 2018

Dato: 13.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 36 L (2018–2019), jf. Prop. 5 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 3 [14:29:55]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger) (Innst. 36 L (2018–2019), jf. Prop. 5 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.