Stortinget - Møte lørdag den 1. oktober 2016

Dato: 01.10.2016

Innhold

Formalia

StortingstidendeInneholdendedet 161. stortings forhandlinger2016– 2017Forhandlinger i Stortinget
STORTINGETS SAMMENTREDEN

År 2016 lørdag den 1. oktober kl. 13 trådte Norges 161. storting sammen i stortingsbygningen i Oslo.

Første representant for Aust-Agder fylke, Freddy de Ruiter, tok ordet og uttalte:

Jeg vil anmode det forrige stortings president, Olemic Thommessen, om midlertidig å lede Stortingets forhandlinger.

Olemic Thommessen (H) (fra salen): Dersom ingen har noe å innvende, vil jeg etterkomme anmodningen.

Olemic Thommessen inntok så presidentplassen.

Presidenten: Fungerende president vil anmode sekretæren for det forrige storting, Jette F. Christensen, om midlertidig å fungere som sekretær.

Det ble deretter foretatt navneopprop.

Følgende representanter hadde forfall: Kari Henriksen, Åse Michaelsen, Anniken Huitfeldt, Sverre Myrli, Hans Andreas Limi, Åsmund Aukrust, Helga Pedersen, Anette Trettebergstuen, Audun Lysbakken, Kenneth Svendsen, Janne Sjelmo Nordås, Jonas Gahr Støre, Marianne Marthinsen, Rasmus Hansson, Ola Elvestuen, Hans Olav Syversen, Torstein Tvedt Solberg, Liv Signe Navarsete, Sveinung Rotevatn, Terje Aasland, Bård Hoksrud, Geir Jørgen Bekkevold, Kent Gudmundsen og Svein Roald Hansen.

Fra de øvrige fraværende representantene forelå det permisjonssøknader (se nedenfor).

Presidenten: Fungerende president foreslår at den sist benyttede forretningsorden blir gjort gjeldende. – Det anses vedtatt.

Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Jens Stoltenberg i tiden fra og med 1. oktober til og med 30. september 2017 på grunn av stilling som NATOs generalsekretær

 • fra representantene Jorodd Asphjell, Heikki Eidsvoll Holmås, Ingvild Kjerkol, Kari Kjønaas Kjos, Siri A. Meling og Helge Orten om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 14. oktober – alle for å delta i De forente nasjoners 71. ordinære generalforsamling i New York

 • fra representantene Regina Alexandrova, André N. Skjelstad og Bente Thorsen om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 4. november for å delta i sjefskurs ved Forsvarets høgskole

 • fra Høyres stortingsgruppe om permisjon for representanten Gunnar Gundersen i tiden fra og med 1. oktober til og med 8. oktober for å delta i møte i EFTA-parlamentarikerkomiteene i Manila og Hanoi

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Eva Kristin Hansen fra og med 1. oktober og inntil videre

 • fra representanten Lene Vågslid om foreldrepermisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 16. oktober

 • fra representanten Kjell Ingolf Ropstad om omsorgspermisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 7. oktober

 • fra representanten Nikolai Astrup om foreldrepermisjon lørdag 1. oktober

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Sør-Trøndelag fylke, Gunn Elin Flakne, foreligger søknad om fritak for å møte under representanten Jorodd Asphjells permisjon, i tiden fra og med 10. oktober til og med 13. oktober, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknaden behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • For Aust-Agder fylke: Terje Østebø Eikin 1.–7. oktober

  • For Akershus fylke: Camilla Mollatt 1.–13. oktober

  • For Hedmark fylke: Rangdi Krogstad 1.–6. oktober

  • For Møre og Romsdal fylke: Arnulf Goksøyr 1.–13. oktober

  • For Oslo: Truls Wickholm 1. oktober 2016–30. september 2017, Frode Helgerud 1. oktober og Ingunn Gjerstad 1.–13. oktober

  • For Rogaland fylke: Sissel Knutsen Hegdal 1.–13. oktober og Kari Raustein 1.–26. oktober

  • For Telemark fylke: Lise Wiik 1.–13. oktober

  • For Troms fylke: Kristian Støback Wilhelmsen 1. oktober–4. november

  • For Nord-Trøndelag fylke: Jorid Holstad Nordmelan 1.–13. oktober og Iren Opdahl 1.–26. oktober

  • For Sør-Trøndelag fylke: Audun Otterstad fra og med 1. oktober og inntil videre, Gunn Elin Flakne 1.–6. oktober og Ferhat Güven 11.–13. oktober

Presidenten: Terje Østebø Eikin, Camilla Mollatt, Rangdi Krogstad, Arnulf Goksøyr, Truls Wickholm, Frode Helgerud, Ingunn Gjerstad, Sissel Knutsen Hegdal, Kari Raustein, Lise Wiik, Kristian Støback Wilhelmsen, Jorid Holstad Nordmelan, Iren Opdahl, Audun Otterstad og Gunn Elin Flakne er til stede og vil ta sete.

Valg av presidenter og sekretærer

Presidenten: Det skal så foretas valg av presidenter og sekretærer.

Valget vil bli gjennomført i tråd med Stortingets forretningsorden § 6, andre og tredje ledd.

Fungerende president vil da foreslå at vi stemmer på vanlig måte, uten bruk av stemmesedler.

Fungerende president ber om forslag på Stortingets president.

Trond Helleland (H): Jeg foreslår Olemic Thommessen.

Presidenten: Olemic Thommessen er foreslått valgt til Stortingets president. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:

Forslaget fra Trond Helleland ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stortingets første visepresident.

Hadia Tajik (A): Det er ei ære for meg å føreslå Marit Nybakk.

Presidenten: Marit Nybakk er foreslått valgt til Stortingets første visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:

Forslaget fra Hadia Tajik ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stortingets andre visepresident.

Harald T. Nesvik (FrP): Jeg har den glede å foreslå Kenneth Svendsen.

Presidenten: Kenneth Svendsen er foreslått valgt til Stortingets andre visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:

Forslaget fra Harald T. Nesvik ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stortingets tredje visepresident.

Hadia Tajik (A): Det er ei ære for meg å føreslå Svein Roald Hansen.

Presidenten: Svein Roald Hansen er foreslått valgt til Stortingets tredje visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:

Forslaget fra Hadia Tajik ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stortingets fjerde visepresident.

Trond Helleland (H): Jeg har den glede å foreslå Ingjerd Schou.

Presidenten: Ingjerd Schou er foreslått valgt til Stortingets fjerde visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:

Forslaget fra Trond Helleland ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stortingets femte visepresident.

Knut Arild Hareide (KrF): Det er ei glede å føreslå Line Henriette Hjemdal.

Presidenten: Line Henriette Hjemdal er foreslått valgt til Stortingets femte visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:

Forslaget fra Knut Arild Hareide ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det skal så velges sekretær og visesekretær i Stortinget. Presidenten ber om forslag på sekretær.

Hadia Tajik (A): Det er ei ære å føreslå Jette F. Christensen.

Presidenten: Jette F. Christensen er foreslått valgt til Stortingets sekretær. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:

Forslaget fra Hadia Tajik ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på visesekretær.

Trond Helleland (H): Det er en glede å foreslå Sylvi Graham.

Presidenten: Sylvi Graham er foreslått som visesekretær. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:

Forslaget fra Trond Helleland ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Norges 161. storting kan da herved erklæres som lovlig konstituert.

Presidenten foreslår at underretning om dette sendes Hans Majestet Kongen gjennom regjeringens sjef, for at denne kan innhente Kongens bestemmelse om tiden for Stortingets åpning. – Det anses vedtatt.

Tidspunktet vil bli kunngjort senere.

Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortinget er erklært åpnet, og etter at trontalen og beretningen om rikets tilstand er overlevert, å utbringe det sedvanlige ønske for Kongen og fedrelandet – og anser denne bemyndigelse for gitt.

Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse til å oppnevne en deputasjon på sju representanter til å motta Hans Majestet Kongen ved Stortingets åpning. – Denne bemyndigelse anses også for gitt.

Som deputasjon oppnevnes representantene Kristin Ørmen Johnsen, leder, Per Olaf Lundteigen, Helga Pedersen, Frank Bakke-Jensen, Kåre Simensen, Jan-Henrik Fredriksen og Kirsti Bergstø.

I anledning av Stortingets høytidelige åpning har Oslo biskop innbudt Stortingets representanter til gudstjeneste i Oslo Domkirke mandag 3. oktober, kl. 17.00.

Ønsker noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.