Stortinget - Møte tirsdag den 15. mars 2016 kl. 10

Dato: 15.03.2016

Dokumenter: (Innst. 202 S (2015–2016), jf. Prop. 47 S (2015–2016))

Sak nr. 6 [14:40:18]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 73/2010 og (EU) nr. 1029/2014 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom

Talere

Votering i sak nr. 6

Kjell-Idar Juvik (A) [14:41:05]: (ordfører for saken): Det er en samlet komité som legger fram innstillingen til Prop. 47 S for 2015–2016. Proposisjonen gjelder fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom.

Hensikten med rettsaktene er å bidra til effektivisering av lufttrafikkstyringen i Europa ved å sikre at oppdatert og nøyaktig informasjon og data, herunder kartdata, til sivil luftfart blir formidlet til brukerne av slike data. Dette vil gi en enda sikrere luftfart i Europa. I og med at gjennomføring av EØS-komiteens beslutning vil kreve bevilgningsvedtak, er Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nødvendig.

Gjennomføringen av rettsaktene i norsk rett krever ikke lovendring, men vil medføre behov for visse forskriftsendringer. ADQ-forordningen får økonomiske og administrative konsekvenser for Luftfartstilsynet, Avinor og frittstående flyplasser som Moss Lufthavn Rygge og TORP Sandefjord lufthavn mf1. Likeså medfører den økonomiske og administrative konsekvenser for Statens kartverk samt Nasjonalt register over luftfartshindre og Forsvarets militærgeografiske tjeneste i den grad de leverer data til sivil luftfart, samt private oppmålingsfirmaer der disse blir engasjert. Som sagt blir militære instanser primært berørt som eiere av lufthavner med sivil flytrafikk.

Avinor vil, som ansvarlig for 46 lufthavner i Norge samt flysikrings- og kunngjøringstjenesten, få om lag 180–200 mill. kr i samlede investerings- og gjennomføringskostnader samt 20 mill. kr i økte årlige driftskostnader. Lufthavnene utenom Avinor-systemet – som for tida er Moss Lufthavn Rygge, Notodden Lufthavn, Stord Lufthamn, TORP Sandefjord lufthavn og Ørland hovedflystasjon – vil også få økte kostnader knyttet til investeringer i kartdata, forvaltning mv. Kostnaden samlet for disse er anslått til inntil 12 mill. kr i prosjektkostnader og inntil 6 mill. kr i årlige kostnader, men dette er svært usikre anslag.

Komiteen vil oppfordre Samferdselsdepartementet til å holde tett dialog med de ikke-statlige flyplassene som i dag får tilskudd, med sikte på inndekning av eventuelle økte kostnader. Eventuelle økte utgifter for Luftfartstilsynet vil dekkes innenfor Samferdselsdepartementets gjeldende budsjettrammer.

Overordnet vil data fra ny digital høyde- og terrengmodell legge til rette for en reduksjon av risiko forbundet med krevende bakkenære flyoperasjoner som utføres av redningstjenesten, politi, luftambulanse, Luftforsvaret og sivile helikopteroperatører.

Det ligger an til en forsinkelse på om lag ett år i Norge i forhold til tidsfristen – som er satt til 30. juni 2017 – for å konvertere alle data til et nytt system. Men vi er ikke alene om ikke å holde fristen. Mange av EU-statene har informert EU-kommisjonen om at de ikke er i stand til å holde denne korte fristen.

Komiteen har også forelagt innstillingsutkastet utenriks- og forsvarskomiteen, som i brev av 10. mars 2016 slutter seg til transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling, uten ytterligere merknader.

En samlet komité vil derfor anbefale innstillingen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6.

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 73/2010 og (EU) nr. 1029/2014 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.