Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 73/2010 og (EU) nr. 1029/2014 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 10. mars 2016

Nikolai Astrup

Kjell-Idar Juvik

leder

ordfører