Stortinget - Møte torsdag den 26. november 2015 kl. 10

Dato: 26.11.2015

Dokumenter: (Innst. 55 S (2015–2016))

Sak nr. 1 [10:02:04]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av direktør for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 1

Presidentskapet hadde innstilt:

Som direktør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter for tidsrommet 1. januar 2016–31. desember 2021 oppnevnes Petter Fredrik Wille.

Votering:Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten har registrert at Petter Wille sitter i losjen, og ønsker ham lykke til med å bygge opp Stortingets nye nasjonale institusjon for menneskerettigheter.