Stortinget - Møte torsdag den 26. november 2015 kl. 10

Dato: 26.11.2015

Formalia

Presidenten: Representanten Svein Roald Hansen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Formanden i Folketinget er på offisielt besøk til Norge. Hun er til stede her i dag på galleriet. (Applaus i salen) Det er en stor glede å ønske henne og hennes delegasjon velkommen til Stortinget. Det er tradisjon for at de første offisielle utenlandsbesøkene som formand i Danmark og president i Norge gjennomfører, er mellom nettopp Stortinget og Folketinget. Dette styrker de nære og gode relasjonene våre parlamenter imellom.

Jeg håper at gjestene får et interessant og hyggelig opphold her hos oss, og at besøket vil medvirke til enda tettere samarbeid mellom Danmark og Norge og mellom våre parlamenter. Hjertelig velkommen!

Presidenten: Representanten Abid Q. Raja vil fremsette et representantforslag.

Abid Q. Raja (V) [10:01:40]: På vegne av representantene Terje Breivik, Pål Farstad, Ketil Kjenseth og meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om bedre trafikksikkerhet for syklende over hele landet.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.