Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av direktør for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Dette dokument

  • Innst. 55 S (2015–2016)
  • Dato: 19.11.2015
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Bakgrunn

Presidentskapet viser til at den nye nasjonale institusjonen for menneskerettigheter, som er organisatorisk underlagt Stortinget, ble etablert fra 1. juli 2015. Institusjonens hovedoppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettighetsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. Stortinget valgte 19. juni 2015 et styre for den nasjonale institusjonen.

Det fremgår av lov 22. mai 2015 nr. 33 om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (lov om Nasjonal institusjon) at den nasjonale institusjonens direktør oppnevnes av Stortinget for en periode på seks år. Direktørens ansvarsoppgaver er nærmere fastsatt i instruksen for den nasjonale institusjonen, som bl.a. slår fast at direktøren har ansvaret for den daglige administrative, personalmessige og faglige ledelse av institusjonen, og for institusjonens interne organisering innenfor de rammer som styret fastsetter.

For direktørstillingen kreves høye faglige kvalifikasjoner, herunder juridisk eller annen kompetanse om menneskerettigheter, i tillegg til erfaring fra menneskerettighetsarbeid. Det er også stilt krav om personlig egnethet. I Innst. 216 L (2014–2015) forutsetter presidentskapet at direktøren må ha høy integritet, faglig tyngde, gode lederegenskaper og evne til samarbeid og kommunikasjon. Det pekes også på at direktøren må ha de egenskaper som kreves for å kunne skape den nødvendige tillit til institusjonen i alle leirer.

Stillingen som direktør ved den nasjonale institusjonen ble eksternt kunngjort med søknadsfrist 20. august 2015.

Etter grundige overveielser har presidentskapet besluttet å innstille ambassadør/spesialutsending Petter Fredrik Wille som direktør ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Petter Fredrik Wille er født i 1949 og tok juridisk embetseksamen i 1976. Siden 1977, med unntak av ett år som dommerfullmektig, har han hatt ulike stillinger i Utenriksdepartementet og utenrikstjenesten hvor menneskerettigheter har vært et sentralt arbeidsområde. Fra 1989 til 1995 var Wille byråsjef i rettsavdelingen. I perioden 1995–1999 var han ambassaderåd ved Norges faste delegasjon i Geneve med ansvar for generelle FN-spørsmål, menneskerettigheter og UNHCR. Wille var avdelingsdirektør fra 1999 til 2008 og ambassadør og Norges faste representant til Europarådet i perioden 2008–2013.

Wille har deltatt i en rekke sesjoner i sentrale menneskerettighetsorganer i FN og har hatt flere verv, bl.a. som leder av arbeidsgruppe for FNs Permanente forum for urfolk. Han har ledet ulike grupper relatert til menneskerettigheter i Europarådet. Som representant for Utenriksdepartementet har Wille ledet støttegruppen for Den internasjonale kommisjon mot dødsstraff og vært medlem av byrået for oppfølging av Verdenskonferansen mot rasisme. Wille har også ledet eller vært ansvarlig for rapportering og høringer vedkommende Norge i flere av FNs menneskerettighetsorganer. Wille har også vært medlem av Utlendingsnemnda.

Videre har Wille skrevet boken «FN og menneskerettighetene» og vært medforfatter av flere bøker med menneskerettigheter som tema.

Petter Fredrik Wille har sagt seg villig til å tre inn i stillingen som direktør ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som direktør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter for tidsrommet 1. januar 2016–31. desember 2021 oppnevnes Petter Fredrik Wille.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 19. november 2015

Olemic Thommessen

Marit Nybakk

Kenneth Svendsen

Svein Roald Hansen

Ingjerd Schou

Line Henriette Hjemdal