Stortinget - Møte tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12

Dato: 10.06.2014

Dokumenter:

(Lovvedtak 53 (2013–2014), jf. Innst. 193 L (2013–2014) og Prop. 48 L (2013–2014))

Sak nr. 16 [20:16:22]

Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen)