Stortinget - Møte mandag den 3. juni 2013 kl. 10

Dato: 03.06.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 62 (2012–2013), jf. Innst. 311 L (2012–2013) og Prop. 90 L (2012–2013))

Sak nr. 10 [13:16:24]

Stortingets vedtak til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.