Innhold

1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fredric Holen Bjørdal, Svein Roald Hansen, Ingrid Heggø, Åsunn Lyngedal og Rigmor Aasrud, fra Høyre, Elin Rodum Agdestein, lederen Henrik Asheim, Mudassar Kapur, Vetle Wang Soleim og Aleksander Stokkebø, fra Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad, Jan Steinar Engeli Johansen og Helge André Njåstad, fra Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik og Trygve Slagsvold Vedum, fra Sosialistisk Venstreparti, Kari Elisabeth Kaski, fra Venstre, Solveig Schytz, fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, fra Miljøpartiet De Grønne, Per Espen Stoknes, og fra Rødt, Bjørnar Moxnes, viser til Stortingets forretningsorden § 43 syvende ledd, som lyder:

«Eventuell kongelig samleproposisjon om endringer i statsbudsjettet legges fram senest den 15. mai i budsjettåret, sammen med stortingsmelding om revidert nasjonalbudsjett. Finanskomiteen avgir innstilling om disse senest annen fredag i juni.»

Komiteen viser til at avtalen om revidert nasjonalbudsjett 2018 mellom regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, og Kristelig Folkeparti, følger under pkt. 1.2 nedenfor.

Meld. St. 2 (2017–2018) er behandlet under kapittel 2, Prop. 85 S (2017–2018) er behandlet under kapittel 3, og plenarvedtaksdelen av Prop. 86 LS (2017–2018) er behandlet under kapittel 4 i denne innstillingen. Kapittel 5 omhandler anmodningsvedtak som er fremkommet under komiteens behandling, og kapittel 6 inneholder en oversikt over de enkelte fraksjonenes primærforslag som avviker fra regjeringens forslag. Partienes hovedprioriteringer står omtalt under pkt. 2.2 om revidert nasjonalbudsjett og pkt. 3.1 om forslag til endringer i statsbudsjettet for 2018. Kapittel 7 inneholder forslagene fra komiteens mindretall, og kapittel 8 inneholder komiteens tilråding.

Når det gjelder lovforslag som er omtalt i Meld. St. 2 (2017–2018) og i Prop. 85 S (2017–2018), viser komiteen til at disse er fremsatt i Prop. 86 LS (2017–2018). Komiteen viser til Innst. 399 L (2017–2018) når det gjelder behandlingen av disse.

1.1 Avtale mellom regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, og Kristelig Folkeparti om revidert nasjonalbudsjett for 2018

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enig om en helhetlig avtale om revidert nasjonalbudsjett for 2018. Avtalen innebærer at Kristelig Folkeparti gir sin tilslutning til regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018 med følgende endringer:

Satsinger

2018 (tall i mill. kroner)

Dep.

Kap.

Post

Beskrivelse

Bokført endring

KUD

325

79

Norsk Kulturforum, engangstilskudd

0,80

KUD

334

73

TVIBIT – filmveksthuset i Tromsø, engangstilskudd

1,00

UD

163

70

Økt nødhjelp

50,00

JD

430

1

Engangstilskudd kriminalomsorg for oppfylling av verbaler og til kvinnefengsel i Agder

10,00

JD

430

70

Røverradion

0,50

JD

3410

1

Reversering gebyr på skifte- og utskifteattest (helårseffekt 32 mill.)

16,00

KMD

541

70

Digihjelpen, IKT-opplæring for seniorer

3,00

KLD

1420

85

Forprosjektet Raet nasjonalparksenter

0,50

NFD

919

75

Føringstilskudd fiskeriene

4,00

KLD

1429

70

Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, engangstilskudd

2,50

HOD

732

70

Tilskudd til Eikholt ressurssenter, engangstilskudd

10,00

HOD

732

72

Kjøp av plasser innen rusomsorg

20,00

HOD

762

63

Rekruttering fastleger, grunntilskudd

10,00

HOD

765

71

Pårørendesenteret, Stavanger

1,00

HOD

765

72

No Limitation

1,00

HOD

714

70

Forskningsprosjekt, samarbeid mellom Rusfri Oppvekst, NLA og Høgskolen på Vestlandet

1,00

KD

226

21

Pilotprosjekt Hordaland fylkeskommune, samarbeid fylkes og næringsliv om videregående opplæring

1,00

KD

228

77

Den norsk-tyske skolen

4,00

KD

231

60

Bemanningsnorm barnehage

100,00

KD

255

71

Menneskerettighetssatsing Falstadsenteret 1 ny stilling

0,415

KD

255

72

Stiftelsen Arkivet

3,815

KD

255

74

Menneskerettighetssatsing Narviksenteret 1 ny stilling

0,415

KD

255

73

Dialogbyen Lillehammer

1,00

KD

260

50

100 Studieplasser, sykepleie

3,102

KD

260

70

100 Studieplasser, sykepleie

0,548

KD

2410

50

100 Studieplasser, sykepleie

1,485

KD

2410

72

100 Studieplasser, sykepleie

0,026

KD

260

50

Rekrutteringsstillinger UIA, UIS og Nord

9,00

KD

291

71

Kirkens bymisjon i Trondheim, «søster til søster»

1,00

KD

291

71

Utvikling av inkluderende kulturtilbud, Kirkens bymisjon Bodø og Tromsø, engangstilskudd

0,30

Sum

257,45

Reduserte utgifter

2018

Dep.

Kap.

Post

Beskrivelse

Bokført endring

UD

151

78

Regionbevilgning Asia

10,00

UD

152

78

Regionbevilgning Nord-Afrika og Midtøsten

7,00

UD

162

70

Overgangsbistand

3,00

UD

166

70

Ymse

5,50

UD

169

73

UNESCO

20,00

UD

170

83

WHO SIDS-initiativ

2,80

UD

172

70

Gjeldsslette

1,70

JD

440

25

Reduserte reiseutgifter ved tvangsreturer

52,80

KMD

530

33

Redusert likviditetsbehov for NMBU Campus Ås

100,00

ASD

601

70

Redusert kontingent til EU-programmer

5,00

OED

1800

21

Reduksjon i driftsutgifter

5,00

OED

1815

73

Redusert bevilgning til Petoro Iceland AS

10,00

OED

1800

70

Redusert tilskudd til internasjonale organisasjoner

5,00

OED

2309

1

Ymse

24,65

KD

285

53

Norges forskningsråd

5,00

Sum

257,45

Hovedinnretning

2018

Beskrivelse

Bokført endring

Satsinger

257,45

Hovedinnretning

2018

Beskrivelse

Bokført endring

Reduserte utgifter

257,45

Enighet om anmodningsforslag og merknader

  • 1. Stortinget ber regjeringen legge til rette for at minst 90 pst. av innbyggerne i hvert politidistrikt har maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste passkontor, slik at servicetilbudet overfor publikum blir opprettholdt på en best mulig måte. Det kan gjøres unntak ved endelig beslutning knyttet til struktur og antall utstedelsessteder for pass der kvalitet og volum ikke tilfredsstiller internasjonale krav. Det må være et høyere antall utstedelsessteder enn i Politidirektoratet sitt forslag.

  • 2. Stortinget ber regjeringen foreta en samlet gjennomgang av forutsetningene som er blitt lagt til grunn for den varslede endringen av fartsområdeforskriften for utenriksferger, og presentere resultatene for Stortinget på en egnet måte før en eventuell endring blir foretatt.

  • 3. Stortinget ber regjeringen utrede en reduksjon av særavgiften på alkoholfrie drikkevarer slik at avgiften differensieres ut fra sukkerinnhold, med utgangspunkt i modellene fra Storbritannia, Irland og Finland.

  • 4. Stortinget ber regjeringen bedre finanseringen av bemanningsnormen i barnehagene gjennom et øremerket tilskudd for 2018 og de to kommende budsjettårene på 100 mill. kroner. De øremerkede midlene fordeles med 60 mill. kroner til en overgangsordning for de private barnehagene som ligger i kommuner som hadde over 6,0 barn per voksen i kommunens egne barnehager per desember 2017. Overgangsordningen skal gjelde fra innføringstidspunktet 1. august 2018 og ut 2020 og må ta særlig hensyn til å bidra til en bærekraftig økonomi i små private barnehager. De resterende 40 mill. kroner fordeles til kommunene etter tilsvarende kriterier som de private.

  • 5. Stortinget ber regjeringen utrede nødvendige endringer i reglene om at en andel av kursreguleringsfondet kan holdes tilbake ved flytting av kommunale pensjonsordninger, slik at kommunene kan velge den pensjonsløsningen de ønsker.

  • 6. Stortinget ber regjeringen ferdigstille kvalitetssikringen knyttet til CO2-fangstprosjektet til Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud i løpet av sommeren 2018 og snarest sette i gang forprosjektering av CCS både på Norcem og Fortum Oslo Varme, gitt at den kvalitetssikrede informasjonen tilsier forprosjektering av Fortums anlegg som omtalt i Prop. 85 S (2017–2018). Stortinget ber regjeringen på egnet måte i løpet av våren 2019 legge fram en orientering om aktuelle finansieringsmodeller for fullskala fangst, lagring og transport av CO2.

  • 7. Stortinget ber regjeringen på egnet måte orientere Stortinget om kapasitetsbehov på ulike soningsformer etter åpning av økt bruk av elektronisk soning. Arendal fengsel, Kleivgrend avdeling legges ikke ned før en slik orientering er gitt.

  • 8. Stortinget ber regjeringen gå i dialog med utleier ved Osterøy fengsel om mulig forlengelse av leieavtalen basert på dagens leiebetingelser frem til KVU for Vestlandet er vurdert.

  • 9. Stortinget ber regjeringen legge Dokument 8:123 S (2016–2017), Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad og Geir Sigbjørn Toskedal om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig, til grunn for oppfølgingen av stortingsvedtakene 1035, 1036, 1037, 1038, 1039 og 1040.

Oppfølging av landmaktforliket

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til behandlingen av Innst. 50 S (2017–2018), hvor et bredt flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble enige om den videre utviklingen av hær og heimevern.

Flertallet viser til at Stortinget samtidig utsatte enkelte beslutninger i påvente av at regjeringen skulle komme tilbake med nærmere svar på anmodningsvedtakene 80–88 (2017–2018) av 5. desember 2017. Flertallet merker seg at regjeringen har gitt sine svar og anbefalinger på disse vedtakene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018. Flertallet ber derfor regjeringen foreta en samlet gjennomgang av de forutsetninger som lå til grunn for landmaktforliket og skissere hvordan disse kan gjennomføres innenfor den fastsatte rammen for langtidsplanen for forsvarssektoren, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Flertallet viser videre til økningen regjeringen legger opp til i revidert nasjonalbudsjett 2018 når det gjelder Heimevernet, på til sammen 36 mill. kroner. 11 mill. kroner er knyttet til økningen i områdestrukturen og til gjennomføring av kurs, trening og øving for å heve kompetansen hos befal og soldater. 25 mill. kroner er knyttet til anskaffelser av moderne bekledning og utrustning, som inkluderer moderne våpen til den enkelte soldat samt materiell til vakthold og sikring av objekter i kystsonen. Flertallet støtter en slik styrking av Heimevernet.

Lærernorm

Flertallet viser til budsjettavtalen om statsbudsjettet 2018, hvor det er enighet om innføring av en lærernorm som har som mål at det fra høsten 2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5.–10. klasse, og fra høsten 2019 1 lærer per 15 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 20 elever i 5.–10. klasse.

Flertallet viser til revidert nasjonalbudsjett 2018, hvor kommunenes kostnader med å innfri krav til lærertetthet som gjelder fra 1. august 2018, kompenseres fullt ut og kommunene beholder det eksisterende, øremerkede tilskuddet til økt lærertetthet på 1.–4.trinn ut 2018.

Flertallet viser videre til at beregningene for kompensasjonen legger til grunn at eksisterende årsverk kan flyttes mellom hovedtrinn, men ikke kan flyttes mellom skoler i den enkelte kommune, at det eksisterende øremerkede tilskuddet til økt lærertetthet på 1.–4. trinn videreføres som i 2018 og inngår i kompensasjonen til kommunesektoren, og at ingen kommuner skal tape på innføring av normen i 2018. Flertallet viser til at enigheten ligger fast.

Flertallet viser videre til at beregningene for kompensasjonen legger til grunn at eksisterende årsverk ikke kan flyttes mellom skoler i en kommune i 2018. Flertallet er enig om at prinsippene som ligger til grunn for finansiering av lærernormen i RNB 2018, skal videreføres i statsbudsjettet for 2019.

Maskinskatt

Flertallet viser til enigheten om å fjerne «maskinskatten» fra 1. januar 2019 og at det skal innføres en kompensasjonsordning for kommunene.