Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innhold

7. Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen sørge for at Fortum Oslo Varme får starte opp sitt forprosjekt som planlagt senest 1. juli 2018.

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt:
Forslag 2

Stortinget ber regjeringen videreføre avdeling Kleivgrend fengsel ved Arendal fengsel i Fyresdal.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen endre kabotasjeregelverket slik at en transportør bare kan utføre opptil to kabotasjeturer mot tre i dag.

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen sikre at obligatoriske autopassbrikker på motorvogner over 7 500 kg knyttes til bankkonto/bankgaranti, slik at norske bompengeselskaper sikres betaling for alle slike bompengepasseringer i Norge.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen om å styrke landmakten ved å styrke kvaliteten i Heimevernet gjennom reelle bevilgningsøkninger til trening, øving og utstyr i Heimevernet.

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen sikre at når politiet utskriver bøter og forelegg til vogntog, skal dette innkreves på stedet slik Vegvesenet gjør når de utsteder gebyr for overlast mv.

Forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt:
Forslag 7

Stortinget ber regjeringen foreta en kartlegging av den faktiske levekårssituasjonen for uføre før og etter uførereformen, herunder konsekvensene av økt brutto inntekt for muligheter for å få innvilget andre offentlige stønader, som for eksempel bostøtte, fri rettshjelp og konsekvensene for nivået på egenandeler for ulike offentlige tjenester.

Forslag 8

Stortinget ber regjeringen sørge for at alle produsenter og importører av plast er ansvarlige for å opplyse om hva slags type plast som er produsert, hva som er riktig bruk av plasten, hvordan plasten skal avfallshåndteres og hva konsekvensene blir for naturen og samfunnet dersom plasten kommer på avveie. Dette må forskriftsfestes.

Forslag 9

Stortinget ber regjeringen utrede forbud av salg av enkelte engangsartikler i plast, og særlig prioritere plastartikler som engangstallerkener, engangsbestikk, engangskopper, q-tips og sugerør, der gode alternativer finnes.

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen fase ut alle unødvendige engangsartikler av plast i statlige virksomheter.

Forslag 11

Stortinget ber regjeringen innføre pant på all plastdrikkeemballasje.

Forslag 12

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med økte midler til forskning på effektene plastforsøpling har på naturen, og alternativer til plast, i statsbudsjettet for 2019.

Forslag 13

Stortinget ber regjeringen endre avfallsforskriften slik at drikkevareemballasje med pant som går i restavfallet, ikke tas med i beregningen av returandel for drikkevareemballasje.

Forslag 14

Stortinget ber regjeringen utrede et pantesamarbeid mellom Norge og andre nordiske land.

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 15

Stortinget ber regjeringen om å gjennomgå Kulturtanken og gi en vurdering av organisering og oppgavefordeling for å sikre at denne er i samsvar med Stortingets intensjoner, i statsbudsjettet for 2019.

Forslag 16

Stortinget ber regjeringen om å styrke landmakten ved å igangsette innkjøp av seks Bell 412-helikoptre. 339 skvadron videreføres på Bardufoss bestående av ni Bell 412-maskiner og med helikopterstøtte til Hæren som hovedoppgave. 720 skvadron bestående av 15 Bell 412-maskiner lokaliseres til Rygge med helikopterstøtte til Forsvarets spesialstyrker som hovedoppgave.

Forslag 17

Stortinget ber regjeringen om å styrke landmakten ved å videreføre Hærens 2. bataljon med høy oppsettingsgrad (anslagsvis 88 pst.). Gjennomføring av omvæpning av bataljonen vurderes basert på samlet tilgjengelighet av mekanisert materiell.

Forslag 18

Stortinget ber regjeringen om at divisjon for innkreving i Skatteetaten legges til Mo i Rana.

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt:
Forslag 19

Stortinget ber regjeringen legge fram en plan om hvordan man vil sørge for å oppdatere tilfluktsrommene for sivilbefolkningen i tråd med det nye trusselbildet, innen utgangen av 2018.

Forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt:
Forslag 20

Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg som skal utarbeide en ny NOU for kriminalomsorgen. Utvalget skal foreslå en konkret og helhetlig plan for videreutviklingen av alle sider av kriminalomsorgen, og som vurderer det fremtidige behovet for ulike former for soningskapasitet, herunder åpne og lukkede plasser, friomsorgen og alternative soningsformer som elektronisk kontroll (EK). Utvalget skal også vurdere behovet for å styrke innholdet i soningen for at straffen skal virke, og tiltak som vil redusere bruken av isolasjon.

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:
Forslag 21

Stortinget ber regjeringen styrke finansieringen av den vedtatte barnehagenormen gjennom et tilskudd på 200 mill. kroner fra 1. august 2018, til kommuner og private barnehager. Tilskuddet innrettes særlig mot små private og ideelle barnehager som ikke får tilskudd basert på at bemanningsnormen skal oppfylles av kommunene. Den delen av tilskuddet som særlig rettes mot små private og ideelle barnehager videreføres etter 1. januar 2019 som et øremerket tilskudd inntil normen gjenspeiles i de beregningene som legges til grunn for de ordinære tilskuddsberegningene. Kommunale barnehager kompenseres fra og med 1. januar 2019 gjennom det kommunale inntektssystemet.

Forslag 22

Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av produkt- og sukkeravgiftene for norsk næringsmiddelindustri, hvordan disse er innrettet og virker sammen overfor industrien og hvordan de påvirker forbrukeratferd, helse, handelsvirkninger, investeringer, innovasjon m.m., og komme tilbake til Stortinget på egnet måte, herunder med en vurdering av en avgiftsfri kvote pr. år for bruk av sjokolade- og sukkervarer som brukes av bedriftene som råvare ved fremstilling av ferdigvarer.

Forslag 23

Stortinget ber regjeringen om å styrke landmakten ved å justere de økonomiske rammene for langtidsplanen for forsvarssektoren for å ivareta merkostnadene denne satsingen på landmakten vil medføre.

Forslag 24

Stortinget ber regjeringen om at det opprettes et verdiskapingsprogram for hav i Innovasjon Norge, med to nye forskningssenter for havrommet, etter modell av FME-ordningen, for å styrke langsiktig samarbeid mellom forskning og næringsliv slik at vi tar i bruk nye muligheter som autonome skip, bærekraftig fôrproduksjon, oppdrett av nye arter og høsting lengre ned i næringskjeden.

Forslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 25

Stortinget ber regjeringen om å styrke landmakten ved å iverksette Stortingets vedtak i behandlingen av landmaktproposisjonen høsten 2017 om at Hæren skal ha en moderne stridsvognkapasitet, primært ved lån eller leie av stridsvogner som er tilgjengelige så snart som mulig, sekundært ved fra 2019 å oppnå en moderne stridsvognkapasitet gjennom en omfattende oppgradering av dagens stridsvogner.

Forslag fra Arbeiderpartiet:
Forslag 26

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter, økes med

8 000 000

fra kr 173 061 000 til kr 181 061 000

41

Stortinget

1

Driftsutgifter, økes med

1 000 000

fra kr 961 300 000 til kr 962 300 000

21

(NY) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med

2 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

263 700 000

fra kr 593 400 000 til kr 857 100 000

70

Tilskudd til partigruppene, økes med

6 000 000

fra kr 186 000 000 til kr 192 000 000

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter, økes med

1 400 000

fra kr 109 750 000 til kr 111 150 000

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

8 600 000

fra kr 2 253 292 000 til kr 2 244 692 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 12 931 000 til kr 17 931 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, reduseres med

150 000 000

fra kr 1 499 500 000 til kr 1 349 500 000

118

Nordområdetiltak mv.

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og 71, økes med

5 000 000

fra kr 38 204 000 til kr 43 204 000

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, reduseres med

15 000 000

fra kr 2 728 640 000 til kr 2 713 640 000

151

Bistand til Asia

72

Bistand til Afghanistan, kan overføres, økes med

6 000 000

fra kr 565 000 000 til kr 571 000 000

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres, reduseres med

10 000 000

fra kr 221 500 000 til kr 211 500 000

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres, reduseres med

7 000 000

fra kr 606 000 000 til kr 599 000 000

162

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner

70

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner, kan overføres, økes med

7 000 000

fra kr 343 000 000 til kr 350 000 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres, økes med

166 202 000

fra kr 4 511 000 000 til kr 4 677 202 000

72

Menneskerettigheter, kan overføres, økes med

10 000 000

fra kr 360 000 000 til kr 370 000 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

71

Faglig samarbeid, kan overføres, økes med

13 000 000

fra kr 428 658 000 til kr 441 658 000

166

Klima, miljø og fornybar energi

45

(NY) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med

65 000 000

70

Ymse tilskudd, kan overføres, reduseres med

5 500 000

fra kr 5 500 000 til kr 0

72

Klima og miljø, kan overføres, økes med

133 000 000

fra kr 917 200 000 til kr 1 050 200 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

397 802 000

fra kr 1 425 477 000 til kr 1 027 675 000

168

Kvinners rettigheter og likestilling

70

Kvinners rettigheter og likestilling, kan overføres, økes med

7 600 000

fra kr 346 700 000 til kr 354 300 000

169

Global helse og utdanning

70

Global helse, kan overføres, økes med

15 000 000

fra kr 3 218 916 000 til kr 3 233 916 000

73

Utdanning, kan overføres, reduseres med

20 000 000

fra kr 1 904 010 000 til kr 1 884 010 000

170

FN-organisasjoner mv.

76

FN og globale utfordringer, kan overføres, økes med

10 000 000

fra kr 212 300 000 til kr 222 300 000

81

Matsikkerhet og klimatilpasset landbruk, kan overføres, økes med

10 000 000

fra kr 275 000 000 til kr 285 000 000

83

Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres, økes med

17 200 000

fra kr 183 500 000 til kr 200 700 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner

71

Regionale banker og fond, kan overføres, reduseres med

3 000 000

fra kr 840 000 000 til kr 837 000 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

70

Gjeldslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres, reduseres med

1 700 000

fra kr 319 000 000 til kr 317 300 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, reduseres med

210 000

fra kr 111 351 000 til kr 111 141 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres, økes med

98 245 000

fra kr 199 608 000 til kr 297 853 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, økes med

5 000 000

fra kr 287 542 000 til kr 292 542 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

27 245 000

fra kr 1 040 466 000 til kr 1 067 711 000

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.– 10. trinn, reduseres med

11 535 000

fra kr 1 529 048 000 til kr 1 517 513 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, økes med

4 000 000

fra kr 19 025 000 til kr 23 025 000

231

Barnehager

60

(NY) Bemanningsnorm barnehage overgangsordning, bevilges med

200 000 000

240

Fagskoleutdanning

60

Tilskudd til fagskoler, økes med

7 130 000

fra kr 651 079 000 til kr 658 209 000

241

Felles tiltak for fagskolesektoren

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, reduseres med

30 000

fra kr 20 248 000 til kr 20 218 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, økes med

822 000

fra kr 33 858 000 til kr 34 680 000

71

Falstadsenteret, økes med

415 000

fra kr 19 675 000 til kr 20 090 000

72

Stiftelsen Arkivet, økes med

3 820 000

fra kr 11 743 000 til kr 15 563 000

73

Nansen Fredssenter, økes med

1 000 000

fra kr 6 377 000 til kr 7 377 000

74

Narviksenteret, økes med

415 000

fra kr 7 084 000 til kr 7 499 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret, økes med

500 000

fra kr 9 218 000 til kr 9 718 000

257

Kompetansepluss

70

Tilskudd, kan overføres, reduseres med

822 000

fra kr 157 167 000 til kr 156 345 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1, økes med

10 000 000

fra kr 123 391 000 til kr 133 391 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, økes med

47 220 000

fra kr 34 355 141 000 til kr 34 402 361 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

74

Tilskudd til velferdsarbeid, økes med

1 000 000

fra kr 87 044 000 til kr 88 044 000

280

Felles enheter

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver, økes med

10 000 000

fra kr 85 091 000 til kr 95 091 000

71

Tilskudd til UNIS, økes med

6 000 000

fra kr 132 349 000 til kr 138 349 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, økes med

15 000 000

fra kr 351 664 000 til kr 366 664 000

73

Tilskudd til internasjonale programmer, økes med

1 200 000

fra kr 64 475 000 til kr 65 675 000

285

Norges forskningsråd

55

Virksomhetskostnader, økes med

2 000 000

fra kr 801 868 000 til kr 803 868 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

53

NUPI, økes med

535 000

fra kr 4 904 000 til kr 5 439 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, reduseres med

27 802 000

fra kr 338 558 000 til kr 310 756 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, økes med

8 778 000

fra kr 2 199 232 000 til kr 2 208 010 000

75

UNESCO-kontingent, reduseres med

1 127 000

fra kr 24 341 000 til kr 23 214 000

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

6 750 000

fra kr 241 314 000 til kr 248 064 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, økes med

1 500 000

fra kr 44 572 000 til kr 46 072 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres, økes med

144 154 000

fra kr 11 254 978 000 til kr 11 399 132 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, reduseres med

456 473 000

fra kr 3 329 422 000 til kr 2 872 949 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, økes med

2 842 000

fra kr 107 860 000 til kr 110 702 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med

15 297 000

fra kr 1 997 096 000 til kr 2 012 393 000

315

Frivillighetsformål

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge, reduseres med

2 580 000

fra kr 6 000 000 til kr 3 420 000

78

Ymse faste tiltak, økes med

4 500 000

fra kr 8 350 000 til kr 12 850 000

79

Til disposisjon, reduseres med

1 920 000

fra kr 14 500 000 til kr 12 580 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, økes med

100 000 000

fra kr 185 000 000 til kr 285 000 000

87

(NY) Tilskudd til X Games, bevilges med

3 000 000

322

Bygg og offentlige rom

50

Kunst i offentlige rom, reduseres med

20 500 000

fra kr 25 440 000 til kr 4 940 000

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter, reduseres med

1 320 000

fra kr 93 477 000 til kr 92 157 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

3 000 000

fra kr 59 458 000 til kr 62 458 000

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter, reduseres med

3 880 000

fra kr 95 887 000 til kr 92 007 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

3 000 000

fra kr 16 173 000 til kr 19 173 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres, reduseres med

2 000 000

fra kr 47 550 000 til kr 45 550 000

78

Ymse faste tiltak, reduseres med

5 000 000

fra kr 50 440 000 til kr 45 440 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, økes med

800 000

fra kr 7 050 000 til kr 7 850 000

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter, økes med

1 946 000

fra kr 166 653 000 til kr 168 599 000

50

Filmfondet, økes med

21 000 000

fra kr 489 300 000 til kr 510 300 000

73

Regional filmsatsing, kan overføres, økes med

1 000 000

fra kr 84 350 000 til kr 85 350 000

335

Mediestøtte

71

Produksjonstilskudd, reduseres med

7 000 000

fra kr 320 000 000 til kr 313 000 000

72

(NY) Innovasjon og utvikling, bevilges med

7 000 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

1

Driftsutgifter, reduseres med

700 000

fra kr 79 724 000 til kr 79 024 000

340

Den norske kirke

70

Rammetilskudd til Den norske kirke, økes med

1 000 000

fra kr 2 041 100 000 til kr 2 042 100 000

342

Kirkebygg og gravplasser

60

Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, økes med

16 000 000

fra kr 33 341 000 til kr 49 341 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

1 000 000

fra kr 464 234 000 til kr 465 234 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 24 692 000 til kr 29 692 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, økes med

37 000

fra kr 14 020 000 til kr 14 057 000

410

Domstolene

1

Driftsutgifter, økes med

36 400 000

fra kr 2 451 320 000 til kr 2 487 720 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter, reduseres med

29 867 000

fra kr 4 670 787 000 til kr 4 640 920 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

27 400 000

fra kr 23 619 000 til kr 51 019 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

1

Driftsutgifter, økes med

23 067 000

fra kr 242 958 000 til kr 266 025 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

109 750 000

fra kr 17 101 318 000 til kr 17 211 068 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning, reduseres med

52 800 000

fra kr 201 954 000 til kr 149 154 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond, økes med

7 700 000

fra kr 184 000 000 til kr 191 700 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter, økes med

4 100 000

fra kr 861 215 000 til kr 865 315 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter, økes med

2 000 000

fra kr 252 753 000 til kr 254 753 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456, post 1, økes med

2 900 000

fra kr 757 881 000 til kr 760 781 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, reduseres med

12 800 000

fra kr 687 887 000 til kr 675 087 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

241 706 000

fra kr 2 513 208 000 til kr 2 271 502 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter, økes med

3 000 000

fra kr 103 978 000 til kr 106 978 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

3 000 000

fra kr 8 717 000 til kr 5 717 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, økes med

12 100 000

fra kr 47 652 000 til kr 59 752 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester, reduseres med

2 500 000

fra kr 109 536 000 til kr 107 036 000

456

Nød- og beredskapskommunikasjon

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451, post 1, økes med

47 350 000

fra kr 121 102 000 til kr 168 452 000

21

Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett, reduseres med

18 900 000

fra kr 357 001 000 til kr 338 101 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

10 000 000

fra kr 34 352 000 til kr 44 352 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter, økes med

1 476 000

fra kr 4 276 000 til kr 5 752 000

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter, reduseres med

87 147 000

fra kr 687 039 000 til kr 599 892 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning, økes med

30 000 000

fra kr 59 702 000 til kr 89 702 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning, reduseres med

6 400 000

fra kr 31 388 000 til kr 24 988 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter, reduseres med

800 000

fra kr 118 433 000 til kr 117 633 000

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter, økes med

13 000 000

fra kr 90 223 000 til kr 103 223 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd, økes med

53 000 000

fra kr 238 370 000 til kr 291 370 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, reduseres med

9 000 000

fra kr 992 010 000 til kr 983 010 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak, reduseres med

224 455 000

fra kr 1 019 623 000 til kr 795 168 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, reduseres med

10 423 000

fra kr 31 876 000 til kr 21 453 000

30

(NY) Ombygginger, ankomstsenter for asylregistrering og mottak, kan overføres, bevilges med

97 900 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

3 600 000

fra kr 117 170 000 til kr 120 770 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, reduseres med

22 159 000

fra kr 208 053 000 til kr 185 894 000

70

Stønader til beboere i asylmottak, reduseres med

30 753 000

fra kr 147 739 000 til kr 116 986 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, overslagsbevilgning, reduseres med

16 250 000

fra kr 103 847 000 til kr 87 597 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, økes med

726 000

fra kr 11 194 000 til kr 11 920 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, reduseres med

1 000 000

fra kr 309 867 000 til kr 308 867 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

27

(NY) Felles IKT-løsning, kan overføres, bevilges med

13 000 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

6 700 000

fra kr 20 087 000 til kr 26 787 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres, økes med

70 000 000

fra kr 80 000 000 til kr 150 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, økes med

70 000 000

fra kr 1 955 000 000 til kr 2 025 000 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter, økes med

2 210 000

fra kr 20 200 000 til kr 22 410 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

35 500 000

fra kr 27 000 000 til kr 62 500 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

3 000 000

fra kr 37 052 000 til kr 40 052 000

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

1

Driftsutgifter, reduseres med

365 000

fra kr 5 757 000 til kr 5 392 000

560

Sametinget

50

Sametinget, økes med

2 000 000

fra kr 310 954 000 til kr 312 954 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, reduseres med

35 800 000

fra kr 125 679 688 000 til kr 125 643 888 000

585

Husleietvistutvalget

1

Driftsutgifter, økes med

500 000

fra kr 28 717 000 til kr 29 217 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling, reduseres med

53 181 000

fra kr 53 181 000 til kr 0

4

(NY) Seriøsitetsregisteret, bevilges med

5 700 000

22

(NY) Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling, bevilges med

48 381 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

800 000

fra kr 53 035 000 til kr 52 235 000

70

Tilskudd, reduseres med

7 100 000

fra kr 34 530 000 til kr 27 430 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

11 440 000

fra kr 11 494 243 000 til kr 11 505 683 000

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter, økes med

2 900 000

fra kr 71 771 000 til kr 74 671 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med

1 400 000

fra kr 18 400 000 til kr 17 000 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med

211 000 000

fra kr 4 566 000 000 til kr 4 777 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, økes med

1 000 000

fra kr 174 000 000 til kr 175 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med

1 000 000

fra kr 4 000 000 til kr 3 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, reduseres med

1 000 000

fra kr 22 000 000 til kr 21 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, økes med

2 000 000

fra kr 26 000 000 til kr 28 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning, økes med

900 000 000

fra kr 3 400 000 000 til kr 4 300 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med

1 000 000

fra kr 200 000 000 til kr 199 000 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres, økes med

3 700 000

fra kr 1 395 460 000 til kr 1 399 160 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med

1 000 000

fra kr 19 000 000 til kr 20 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, økes med

3 750 000

fra kr 619 769 000 til kr 623 519 000

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning, reduseres med

1 000 000

fra kr 70 000 000 til kr 69 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, reduseres med

4 000 000

fra kr 184 000 000 til kr 180 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd, reduseres med

3 000 000

fra kr 47 000 000 til kr 44 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, økes med

10 000 000

fra kr 2 200 000 000 til kr 2 210 000 000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

13 500 000

fra kr 250 933 000 til kr 237 433 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

45 900 000

fra kr 270 107 000 til kr 316 007 000

714

Folkehelse

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

1 000 000

fra kr 121 941 000 til kr 122 941 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

1 000 000

fra kr 19 587 000 til kr 18 587 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, økes med

235 000 000

fra kr 700 607 000 til kr 935 607 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, reduseres med

652 800 000

fra kr 51 985 750 000 til kr 51 332 950 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, reduseres med

230 100 000

fra kr 18 327 061 000 til kr 18 096 961 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, reduseres med

174 100 000

fra kr 13 865 726 000 til kr 13 691 626 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, reduseres med

155 800 000

fra kr 12 403 447 000 til kr 12 247 647 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning, reduseres med

70 000 000

fra kr 3 129 988 000 til kr 3 059 988 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning, reduseres med

28 200 000

fra kr 6 414 149 000 til kr 6 385 949 000

86

Driftskreditter, økes med

500 000 000

fra kr 157 000 000 til kr 657 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, økes med

2 000 000

fra kr 14 749 000 til kr 16 749 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres, reduseres med

1 000 000

fra kr 2 812 000 til kr 1 812 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, økes med

1 000 000

fra kr 6 162 000 til kr 7 162 000

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, reduseres med

3 700 000

fra kr 1 172 992 000 til kr 1 169 292 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

12 000 000

fra kr 30 576 000 til kr 18 576 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter, reduseres med

39 600 000

fra kr 1 059 233 000 til kr 1 019 633 000

746

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter, reduseres med

10 190 000

fra kr 296 510 000 til kr 286 320 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, økes med

14 500 000

fra kr 133 796 000 til kr 148 296 000

63

Investeringstilskudd, kan overføres, økes med

59 300 000

fra kr 4 038 857 000 til kr 4 098 157 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag, økes med

53 300 000

fra kr 834 500 000 til kr 887 800 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, økes med

90 000 000

fra kr 1 274 183 000 til kr 1 364 183 000

75

Andre kompetansetiltak, reduseres med

500 000

fra kr 11 314 000 til kr 10 814 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, reduseres med

7 000 000

fra kr 136 527 000 til kr 129 527 000

61

Fengselshelsetjeneste, økes med

2 300 000

fra kr 172 418 000 til kr 174 718 000

63

Allmennlegetjenester, økes med

49 000 000

fra kr 94 672 000 til kr 143 672 000

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering, reduseres med

2 000 000

fra kr 91 736 000 til kr 89 736 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, økes med

43 000 000

fra kr 103 867 000 til kr 146 867 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres, økes med

1 000 000

fra kr 154 893 000 til kr 155 893 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, reduseres med

2 000 000

fra kr 348 632 000 til kr 346 632 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv., økes med

1 000 000

fra kr 330 624 000 til kr 331 624 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, økes med

12 800 000

fra kr 39 783 000 til kr 52 583 000

800

Barne- og likestillingsdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

145 000

fra kr 9 918 000 til kr 10 063 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, økes med

37 820 000

fra kr 1 752 180 000 til kr 1 790 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

140 000 000

fra kr 15 070 000 000 til kr 14 930 000 000

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget

1

Driftsutgifter, økes med

300 000

fra kr 13 520 000 til kr 13 820 000

868

Forbrukertilsynet

1

Driftsutgifter, reduseres med

300 000

fra kr 27 171 000 til kr 26 871 000

871

Likestilling og ikke-diskriminering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, økes med

2 400 000

fra kr 11 592 000 til kr 13 992 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

11 200 000

fra kr 52 475 000 til kr 41 275 000

22

Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, kan overføres, reduseres med

5 000 000

fra kr 58 000 000 til kr 53 000 000

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell, kan overføres, økes med

26 000 000

fra kr 141 000 000 til kr 167 000 000

71

Miljøtiltak Raufoss, økes med

4 500 000

fra kr 6 200 000 til kr 10 700 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, økes med

4 400 000

fra kr 8 800 000 til kr 13 200 000

79

(NY) Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab, bevilges med

41 000 000

83

(NY) Tilskudd til senter for hav og arktiske spørsmål, bevilges med

10 000 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter, økes med

2 400 000

fra kr 123 185 000 til kr 125 585 000

904

Brønnøysundregistrene

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, økes med

50 000 000

fra kr 274 418 000 til kr 324 418 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres, reduseres med

31 500 000

fra kr 36 700 000 til kr 5 200 000

907

Norsk nukleær dekommisjonering

1

(NY) Driftsutgifter, bevilges med

5 000 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, reduseres med

5 000 000

fra kr 2 030 000 000 til kr 2 025 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

23 000 000

fra kr 386 240 000 til kr 409 240 000

912

Klagenemndssekretariatet

1

Driftsutgifter, økes med

900 000

fra kr 18 195 000 til kr 19 095 000

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

7 520 000

fra kr 401 411 000 til kr 408 931 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, økes med

10 000 000

fra kr 67 664 000 til kr 77 664 000

919

Diverse fiskeriformål

60

(NY) Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, bevilges med

2 366 400 000

72

(NY) Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere, bevilges med

200 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 29 300 000 til kr 34 300 000

76

Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres, reduseres med

10 000 000

fra kr 22 056 000 til kr 12 056 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning, økes med

35 000 000

fra kr 2 104 176 000 til kr 2 139 176 000

51

Tilskudd til atomforskning, reduseres med

102 500 000

fra kr 102 500 000 til kr 0

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter, økes med

25 000 000

fra kr 68 645 000 til kr 93 645 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA), økes med

3 900 000

fra kr 217 310 000 til kr 221 210 000

71

Internasjonal romvirksomhet, økes med

7 500 000

fra kr 426 770 000 til kr 434 270 000

923

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter, reduseres med

7 480 000

fra kr 613 693 000 til kr 606 213 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 156 808 000 til kr 161 808 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd, reduseres med

13 300 000

fra kr 29 520 000 til kr 16 220 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Driftsutgifter, økes med

7 000 000

fra kr 157 771 000 til kr 164 771 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

44 900 000

fra kr 55 000 000 til kr 99 900 000

928

Annen marin forskning og utvikling

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet, reduseres med

240 000

fra kr 57 787 000 til kr 57 547 000

929

Institutt for energiteknikk

22

(NY) Sikring av atomanlegg, bevilges med

10 000 000

51

(NY) Tilskudd til atomforskning, bevilges med

178 000 000

940

Internasjonaliseringstiltak

73

Støtte ved kapitalvareeksport, økes med

3 000 000

fra kr 81 000 000 til kr 84 000 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

70

(NY) Ansvarlig lån, Andøya Space Center, bevilges med

20 000 000

1100

Landbruks- og matdepartementet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, økes med

16 692 000

fra kr 2 720 000 til kr 19 412 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter, økes med

20 000 000

fra kr 1 323 239 000 til kr 1 343 239 000

1136

Kunnskapsutvikling m.m.

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi, reduseres med

1 525 000

fra kr 235 465 000 til kr 233 940 000

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd, reduseres med

277 000

fra kr 242 306 000 til kr 242 029 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd, reduseres med

1 183 000

fra kr 187 452 000 til kr 186 269 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres, reduseres med

23 000 000

fra kr 92 300 000 til kr 69 300 000

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger, økes med

2 500 000

fra kr 10 192 000 til kr 12 692 000

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

2 036 000

fra kr 189 999 000 til kr 192 035 000

74

Tilskudd til Redningsselskapet, økes med

10 000 000

fra kr 93 500 000 til kr 103 500 000

1301

Forskning og utvikling mv.

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv., reduseres med

2 000 000

fra kr 15 968 000 til kr 13 968 000

50

Samferdselsforskning, kan overføres, reduseres med

2 000 000

fra kr 167 014 000 til kr 165 014 000

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, økes med

28 500 000

fra kr 11 759 844 000 til kr 11 788 344 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, økes med

90 800 000

fra kr 181 700 000 til kr 272 500 000

62

Skredsikring fylkesveger, kan overføres, økes med

50 000 000

fra kr 758 700 000 til kr 808 700 000

1352

Jernbanedirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

1 500 000

fra kr 457 458 000 til kr 458 958 000

1357

Mantena AS

71

(NY) Kapitaltilførsel, kan overføres, bevilges med

200 000 000

1360

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, økes med

25 000 000

fra kr 1 692 687 000 til kr 1 717 687 000

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester, økes med

342 000 000

fra kr 261 700 000 til kr 603 700 000

1400

Klima- og miljødepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

17 210 000

fra kr 84 509 000 til kr 67 299 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, reduseres med

13 000 000

fra kr 115 230 000 til kr 102 230 000

1411

Artsdatabanken

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, økes med

23 317 000

fra kr 6 275 000 til kr 29 592 000

50

Arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under postene 21 og 70, reduseres med

16 861 000

fra kr 16 861 000 til kr 0

70

Tilskudd til arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

8 000 000

fra kr 11 441 000 til kr 19 441 000

1412

Meteorologiformål

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt, reduseres med

14 873 000

fra kr 166 297 000 til kr 151 424 000

1420

Miljødirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

600 000

fra kr 257 570 000 til kr 256 970 000

22

Statlige vannmiljøtiltak, økes med

4 000 000

fra kr 279 369 000 til kr 283 369 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres, økes med

1 820 000

fra kr 132 462 000 til kr 134 282 000

34

(NY) Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, bevilges med

19 200 000

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres, reduseres med

74 000 000

fra kr 153 920 000 til kr 79 920 000

69

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, reduseres med

10 000 000

fra kr 96 962 000 til kr 86 962 000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, økes med

3 200 000

fra kr 42 755 000 til kr 45 955 000

71

Marin forsøpling, kan overføres, økes med

30 000 000

fra kr 65 290 000 til kr 95 290 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, økes med

10 000 000

fra kr 119 462 000 til kr 129 462 000

85

Naturinformasjonssentre, kan overføres, økes med

500 000

fra kr 66 114 000 til kr 66 614 000

1428

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Klima- og energifondet, økes med

13 000 000

fra kr 2 720 000 000 til kr 2 733 000 000

1429

Riksantikvaren

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

2 100 000

fra kr 36 727 000 til kr 38 827 000

60

Kulturminnearbeid i kommunene, reduseres med

2 100 000

fra kr 15 716 000 til kr 13 616 000

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres, økes med

2 500 000

fra kr 33 164 000 til kr 35 664 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskudd, økes med

25 000 000

fra kr 21 642 000 til kr 46 642 000

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 000 000

fra kr 372 865 000 til kr 370 865 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter, økes med

37 000 000

fra kr 457 344 000 til kr 494 344 000

1610

Tolletaten

1

Driftsutgifter, økes med

31 100 000

fra kr 1 487 947 000 til kr 1 519 047 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, økes med

73 850 000

fra kr 5 762 275 000 til kr 5 836 125 000

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

8 900 000

fra kr 195 300 000 til kr 204 200 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, reduseres med

40 000 000

fra kr 576 500 000 til kr 536 500 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter, økes med

5 000 000

fra kr 564 874 000 til kr 569 874 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 14 600 000 til kr 19 600 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, reduseres med

60 000 000

fra kr 2 160 000 000 til kr 2 100 000 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

(NY) Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, bevilges med

20 000 000 000

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

9 150 000

fra kr 801 119 000 til kr 810 269 000

71

Overføringer til andre, kan overføres, reduseres med

525 000

fra kr 65 234 000 til kr 64 709 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres, reduseres med

62 003 000

fra kr 305 523 000 til kr 243 520 000

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret

1

Driftsutgifter, økes med

3 353 000

fra kr 9 609 482 000 til kr 9 612 835 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter, økes med

10 000 000

fra kr 268 947 000 til kr 278 947 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, økes med

70 330 000

fra kr 5 066 104 000 til kr 5 136 434 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, reduseres med

36 417 000

fra kr 4 114 269 000 til kr 4 077 852 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, økes med

203 765 000

fra kr 4 936 621 000 til kr 5 140 386 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, økes med

129 604 000

fra kr 1 241 819 000 til kr 1 371 423 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

25 369 000

fra kr 1 905 510 000 til kr 1 930 879 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, økes med

45 535 000

fra kr 1 587 607 000 til kr 1 633 142 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, reduseres med

15 000 000

fra kr 96 331 000 til kr 81 331 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, økes med

28 621 000

fra kr 5 914 782 000 til kr 5 943 403 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, reduseres med

3 816 000

fra kr 71 500 000 til kr 67 684 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, reduseres med

87 625 000

fra kr 1 027 838 000 til kr 940 213 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, økes med

96 824 000

fra kr 854 745 000 til kr 951 569 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter, økes med

757 000

fra kr 1 009 909 000 til kr 1 010 666 000

1800

Olje- og energidepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, reduseres med

5 000 000

fra kr 25 946 000 til kr 20 946 000

1811

Statoil ASA

96

Aksjer, reduseres med

146 000 000

fra kr 1 900 000 000 til kr 1 754 000 000

1815

Petoro AS

73

Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel, kan overføres, reduseres med

10 000 000

fra kr 28 700 000 til kr 18 700 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72, økes med

35 000 000

fra kr 261 454 000 til kr 296 454 000

1830

Forskning og næringsutvikling

70

Tilskudd til Nordisk energiforskning, reduseres med

5 000 000

fra kr 11 300 000 til kr 6 300 000

1840

CO2-håndtering

50

Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering, økes med

40 000 000

fra kr 182 101 000 til kr 222 101 000

70

Administrasjon, Gassnova SF, kan overføres, kan nyttes under postene 21 og 72, økes med

31 000 000

fra kr 106 127 000 til kr 137 127 000

72

Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under postene 21 og 70, økes med

69 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 89 000 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, reduseres med

282 150 000

fra kr 4 498 022 000 til kr 4 215 872 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, økes med

3 049 000

fra kr 391 399 000 til kr 394 448 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med

125 015 000

fra kr 6 929 577 000 til kr 7 054 592 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med

151 489 000

fra kr 2 806 225 000 til kr 2 957 714 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, reduseres med

54 565 000

fra kr 775 837 000 til kr 721 272 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, økes med

192 825 000

fra kr 1 011 612 000 til kr 1 204 437 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, reduseres med

7 524 000

fra kr 610 420 000 til kr 602 896 000

74

Tap på utlån, reduseres med

9 350 000

fra kr 385 550 000 til kr 376 200 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, reduseres med

31 194 000

fra kr 27 218 070 000 til kr 27 186 876 000

2412

Husbanken

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

500 000

fra kr 11 263 000 til kr 10 763 000

2421

Innovasjon Norge

51

Tapsavsetning, såkornfond og koinvesteringsfond, økes med

7 425 000

fra kr 37 200 000 til kr 44 625 000

53

Risikoavlastning, såkornfond og koinvesteringsfond, økes med

3 700 000

fra kr 18 800 000 til kr 22 500 000

70

Basiskostnader, reduseres med

1 500 000

fra kr 167 767 000 til kr 166 267 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres, økes med

11 500 000

fra kr 535 000 000 til kr 546 500 000

76

Miljøteknologi, kan overføres, reduseres med

10 000 000

fra kr 565 500 000 til kr 555 500 000

80

(NY) Næringstiltak på Svalbard, bevilges med

6 400 000

95

Egenkapital, såkornfond og koinvesteringsfond, økes med

21 200 000

fra kr 106 300 000 til kr 127 500 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter -4 860 000 000

2 Driftsutgifter 2 115 069 000

3 Avskrivninger 1 123 814 000

4 Renter av statens kapital 86 000 000

5 Til investeringsformål 1 279 976 000

6 Til reguleringsfondet -150 000 000

Sum

-405 141 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, økes med

143 000 000

fra kr 206 401 000 til kr 349 401 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, reduseres med

65 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 35 000 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, økes med

150 000 000

fra kr 250 000 000 til kr 400 000 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter -664 825 000, overslagsbevilgning

2 Driftsutgifter 434 922 000, overslagsbevilgning

3 Avskrivninger 123 760 000

4 Renter av statens kapital 1 249 000

5 Til investeringsformål 75 000 000

6 Til reguleringsfond 11 691 000

Sum

-18 203 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

50 000 000

fra kr 40 741 000 til kr 90 741 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, reduseres med

871 000 000

fra kr 20 061 000 000 til kr 19 190 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, reduseres med

10 000 000

fra kr 625 000 000 til kr 615 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, reduseres med

15 000 000

fra kr 490 000 000 til kr 475 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, økes med

3 000 000

fra kr 58 000 000 til kr 61 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, reduseres med

1 738 000 000

fra kr 13 348 000 000 til kr 11 610 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, økes med

45 000 000

fra kr 795 000 000 til kr 840 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

240 000 000

fra kr 2 170 000 000 til kr 1 930 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, økes med

725 000

fra kr 91 275 000 til kr 92 000 000

76

Bidragsforskott, reduseres med

20 000 000

fra kr 745 000 000 til kr 725 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, reduseres med

1 200 000 000

fra kr 37 490 000 000 til kr 36 290 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, reduseres med

40 000 000

fra kr 1 490 000 000 til kr 1 450 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, reduseres med

276 000 000

fra kr 1 271 000 000 til kr 995 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, reduseres med

60 000 000

fra kr 2 070 000 000 til kr 2 010 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, reduseres med

1 002 000 000

fra kr 34 812 000 000 til kr 33 810 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

27 260 000

fra kr 267 260 000 til kr 240 000 000

72

Legeerklæringer, økes med

10 000 000

fra kr 415 000 000 til kr 425 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning, økes med

870 000 000

fra kr 86 330 000 000 til kr 87 200 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, økes med

1 000 000

fra kr 83 000 000 til kr 84 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning, økes med

9 130 000

fra kr 1 900 870 000 til kr 1 910 000 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning, økes med

10 625 000

fra kr 1 549 375 000 til kr 1 560 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, reduseres med

2 000 000

fra kr 128 000 000 til kr 126 000 000

74

Tilskudd til biler, reduseres med

69 875 000

fra kr 809 875 000 til kr 740 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, økes med

158 820 000

fra kr 3 211 180 000 til kr 3 370 000 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, reduseres med

4 600 000

fra kr 309 600 000 til kr 305 000 000

77

Ortopediske hjelpemidler, økes med

66 975 000

fra kr 1 533 025 000 til kr 1 600 000 000

78

Høreapparater, reduseres med

1 975 000

fra kr 711 975 000 til kr 710 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, reduseres med

590 000 000

fra kr 73 430 000 000 til kr 72 840 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, reduseres med

1 110 000 000

fra kr 142 030 000 000 til kr 140 920 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning, reduseres med

120 000 000

fra kr 1 520 000 000 til kr 1 400 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, økes med

100 000 000

fra kr 6 080 000 000 til kr 6 180 000 000

2680

Etterlatte

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, økes med

15 000 000

fra kr 820 000 000 til kr 835 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning, økes med

5 000 000

fra kr 81 000 000 til kr 86 000 000

75

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, økes med

100 000

fra kr 4 900 000 til kr 5 000 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning, reduseres med

1 110 000

fra kr 190 110 000 til kr 189 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, reduseres med

27 600 000

fra kr 2 007 600 000 til kr 1 980 000 000

71

Psykologhjelp, reduseres med

5 600 000

fra kr 305 600 000 til kr 300 000 000

72

Tannbehandling, reduseres med

1 600 000

fra kr 2 411 600 000 til kr 2 410 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt, reduseres med

8 200 000

fra kr 998 200 000 til kr 990 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, reduseres med

215 200 000

fra kr 10 162 200 000 til kr 9 947 000 000

71

Legeerklæringer, økes med

1 000 000

fra kr 6 000 000 til kr 7 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell, reduseres med

38 300 000

fra kr 2 018 300 000 til kr 1 980 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, økes med

54 300 000

fra kr 5 098 200 000 til kr 5 152 500 000

71

Egenandelstak 2, reduseres med

99 500 000

fra kr 1 089 500 000 til kr 990 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, økes med

10 000 000

fra kr 380 000 000 til kr 390 000 000

70

Allmennlegehjelp, reduseres med

88 500 000

fra kr 4 996 000 000 til kr 4 907 500 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, reduseres med

81 800 000

fra kr 1 161 800 000 til kr 1 080 000 000

72

Jordmorhjelp, reduseres med

2 000 000

fra kr 62 000 000 til kr 60 000 000

73

Kiropraktorbehandling, økes med

8 000 000

fra kr 157 000 000 til kr 165 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, reduseres med

1 000 000

fra kr 162 000 000 til kr 161 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land, reduseres med

1 000 000

fra kr 23 000 000 til kr 22 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., reduseres med

25 000 000

fra kr 485 000 000 til kr 460 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., økes med

15 000 000

fra kr 215 000 000 til kr 230 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, reduseres med

12 800 000

fra kr 247 800 000 til kr 235 000 000

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter, økes med

1 000 000

fra kr 8 300 000 til kr 9 300 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, reduseres med

11 552 000

fra kr 55 119 000 til kr 43 567 000

3287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

96

(NY) Aksjekapital – CESSDA AS, bevilges med

50 000

3291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, økes med

22 975 000

fra kr 197 200 000 til kr 220 175 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, reduseres med

62 092 000

fra kr 113 874 000 til kr 51 782 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, reduseres med

29 543 000

fra kr 50 505 000 til kr 20 962 000

3410

Domstolene

1

Rettsgebyr, reduseres med

19 800 000

fra kr 385 310 000 til kr 365 510 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten