9.3.1 Post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres

9.3.1.1 Sammendrag

Kommunal- og regionaldepartementet vil innenfor bevilgningen på posten gi et tilskudd uten kunngjøring på inntil 4 mill. kroner til Det Digitale Agder. Det Digitale Agder er et prosjekt i regi av Vest- og Aust-Agder fylkeskommune som bl.a. omfatter mobildekning.

9.3.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, tar redegjørelsen til orientering.

Komiteens medlem fra Venstre viser til den mer prinsipielle tilnærming til satsing på regional utvikling nærmere omtalt i kapittel 9.2 over. Dette medlem foreslår derfor å redusere nasjonale tiltak for regional utvikling med 25 mill. kroner. Dette er en post som har fått en betydelig vekst de siste årene, så også i 2010, uten at det er mulig å måle noen positiv effekt av de mange store og små symbolsaker det her bevilges noen hundretusen til.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med

25 000 000

fra kr 428 500 000 til kr 403 500 000»