9.2.1 Post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at Høyre har foreslått flere tiltak for utvikling i næringslivet og lokalsamfunn i sitt alternative statsbudsjett. Ved denne behandlingen foreslår Høyre økte bevilgninger til samferdsel og til bedring av bedriftenes rammebetingelser. Videre ønsker disse medlemmer på noe sikt å fjerne fylkeskommunen som administrativt nivå og som gir unødvendig byråkrati. Høyre vil også at kommunene får beholde mer av skatteinngangen ved å beholde selskapsskatten til kommunene. Disse medlemmer budsjetterer med dette en innsparing på 300 mill. kroner fordelt på postene 60 og 61.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 150 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med

150 000 000

fra kr 1 488 800 000 til kr 1 338 800 000»

Komiteens medlem fra Venstre mener at en målrettet satsing på tiltak i distriktene for å skape entusiasme og engasjement for lokal utvikling, er viktig. Dette må i hovedsak skje på grunnlag av lokale initiativ og interesser. Fylkeskommunene har ansvaret for å bistå kommuner og småsamfunn med de riktige tiltakene, og sitter nærmere utfordringene enn departement og staten gjør. Fylkene bør derfor være de som koordinerer og prioriterer hvilke prosjekter som skal få støtte til lokal mobilisering. At staten skal bidra til å gi støtte til noen få, bidrar mer til å synliggjøre en subjektiv forskjellsbehandling enn å prøve å bygge opp under lokal mobilisering flest mulig steder.

Dette medlem vil derfor foreslå en nominell videreføring av tilskuddene til fylkeskommuner for regional utvikling i forhold til nasjonalbudsjettet 2009, noe som vil gi en innsparing 52 mill. kroner. Dette medlem viser videre til at det, jf. svar på spørsmål nr. 18 fra Høyre, fortsatt er anslått at det pr. 1. juli 2010 kan anslås at det er 792,3 mill. kroner av gjenstående midler som ikke er utbetalt til fylkene og at en nominell videreføring således vil få små konsekvenser.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med

52 000 000

fra kr 1 488 800 000 til kr 1 436 800 000»

9.2.2 Post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 551 post 60.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 150 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

551

Regional utvikling og nyskaping

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, nedsettes med

150 000 000

fra kr 674 400 000 til kr 524 400 000»