9.1 Kap. 500 Kommunal- og regionaldepartementet

9.1.1 Post 1 Driftsutgifter

9.1.1.1 Sammendrag

Som følge av endringene i departementsstrukturen gjeldende fra 1. januar 2010 ble det foretatt en del budsjettmessige justeringer, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2009–2010). Justeringene tok ikke høyde for alle endringene i departementstrukturen, og det ble derfor varslet at det ville bli foretatt ytterligere budsjettjusteringer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2010. Under Kommunal- og regionaldepartementet foreslås det en overføring på 6,219 mill. kroner fra Arbeidsdepartementet, jf. omtale under Arbeidsdepartementets kap. 600 post 1. Midlene er knyttet til framleie av lokaler til avdelinger som tidligere var underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på kap. 500 post 1 med 6,219 mill. kroner.

9.1.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.