8.26.1 Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å øke antallet kvoteflyktninger med 500, nærmere omtalt under kap. 821 post 60.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 200 000

fra kr 725 815 000 til kr 728 015 000»

8.26.2 Post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60

8.26.2.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker statens utgifter til drift av mottak for asylsøkere og flyktninger.

I saldert budsjett 2010 ble det lagt til grunn en prognose på 18 500 asylsøkere til Norge i 2010, derav om lag 2 800 enslige mindreårige. Oppdaterte prognoser tilsier at det vil komme om lag 13 500 asylsøkere til Norge i 2010, derav om lag 1 300 som oppgir å være enslige mindreårige.

Som følge av at det forventes færre asylsøkere til Norge i 2010, anslås forventet gjennomsnittlig belegg i mottak redusert med om lag 1 450 personer. Det er da tatt hensyn til at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet forventer å bosette om lag 1 500 færre enn det som ligger til grunn for saldert budsjett.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 303,867 mill. kroner i 2010, herav 150 mill. kroner som følge av færre enslige mindreårige asylsøkere enn tidligere lagt grunn.

Det har vært et mindreforbruk på post 21 i 2009 på om lag 62 mill. kroner som er overført til 2010. Av dette er 43 mill. kroner knyttet til betalings- og oppgaveforskyvning. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn redusert med 19 mill. kroner.

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 490 post 21 redusert med om lag 322,867 mill. kroner.

8.26.2.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til Høyres alternative budsjett hvor det ble skissert en noe strammere asylpolitikk. I den forbindelse ble det bl.a. vist til forslag fremsatt i Dokument nr. 8:84 (2008–2009). Disse medlemmer viser i tillegg til at disse medlemmer i forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett 2010 foreslår å øke bevilgningene til frivillig retur og til tvangsretur av personer uten krav på opphold. Samlet sett mener disse medlemmer at det gir grunnlag for en ytterligere nedjustering av antall asylsøkere med et snitt på 3 000 personer.

Dette vil også påvirke postene 22, 60 og 70, kap. 822 post 60, kap. 856 post 1, samt overføringer mellom kap./post 167/21, 3490/04, 3822/01 og 3856/04.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 77,8 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 400,667 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

490

Utlendingsdirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med

400 667 000

fra kr 2 756 867 000 til kr 2 356 200 000»

8.26.3 Post 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

8.26.3.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker utgifter som Utlendingsdirektoratet har til tolking og oversettelse i forbindelse med saksbehandlingen av asylsøknader.

Som følge av at prognosen for antall asylsøkere er redusert med 5 000, vil det bli gjennomført færre intervjuer og avgis færre egenerklæringer enn det som er lagt til grunn i saldert budsjett 2010.

Bevilgningen under kap. 490 post 22 foreslås derfor redusert med 25 mill. kroner.

8.26.3.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under post 21.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 14,3 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 39,3 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

490

Utlendingsdirektoratet

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med

39 300 000

fra kr 89 813 000 til kr 50 513 000»

8.26.4 Post 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger

8.26.4.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker de gjennomsnittlige utgiftene vertskommuner med asylmottak har til helse, barnevern, tolk og administrasjon. I tillegg er det fra 1. juli 2009 innført en ordning med vergetilskudd til enslige mindreårige asylsøkere i transittfasen. De oppdaterte prognosene for antall asylsøkere i 2010 tilsier at det er behov for færre mottaksplasser enn det som tidligere er lagt til grunn, herunder færre transittplasser for enslige mindreårige asylsøkere. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen under kap. 490 post 60 med 26,234 mill. kroner.

8.26.4.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under post 21.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 3 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 29,234 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

490

Utlendingsdirektoratet

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med

29 234 000

fra kr 235 220 000 til kr 205 986 000»

8.26.5 Post 70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, kan nyttes under post 60

8.26.5.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker utgifter til økonomiske ytelser til asylsøkere og flyktninger som bor i mottak. Det forventes en noe endret beboersammensetning i mottak sammenlignet med det som er lagt til grunn i saldert budsjett 2010. Det vil derfor bli vurdert å endre dagens praktisering av Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak og å foreta eventuelle endringer i reglementet.

Det foreslås at kap. 490 post 70 tilføyes stikkordet «kan nyttes under post 60». Dette fordi Utlendingsdirektoratet unntaksvis inngår avtaler med vertskommuner om alternativ mottaksplassering, der kommunen får tilskudd for å ta ansvaret for asylsøkers botilbud mv.

På bakgrunn av at det forventes færre asylsøkere til Norge og færre beboere i mottak enn tidligere lagt til grunn, foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 490 post 70 med 40,52 mill. kroner.

8.26.5.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under post 21.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 20,8 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 61,32 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

490

Utlendingsdirektoratet

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes med

61 320 000

fra kr 591 100 000 til kr 529 780 000»

8.26.6 Post 72 Retur og tilbakevending for flyktninger, kan overføres

8.26.6.1 Sammendrag

Regjeringen ønsker å øke antallet frivillige returer og foreslår derfor å utvide det generelle reintegreringsprogrammet FSR (Financial Support to Assisted Voluntary Return). For å kunne utvide målgruppen for det generelle reintegreringsprogrammet til å inkludere nasjonalitetsgrupper som ikke kommer fra ODA-godkjente land, foreslås bevilgningen på posten økt med 3 mill. kroner. Videre foreslås det å innføre graderte satser for utbetalingene til de som deltar i reintegreringsprogrammet, basert på hvor lang tid etter avslag utreisen finner sted. Den nye programinnretningen vil gi personer med endelig avslag insentiver til å returnere raskere, og kan også bidra til at flere returnerer frivillig. En slik endring av satsene gir et merbehov på 2 mill. kroner i 2010.

De siste månedene har antall søknader om å delta i returprogrammet til Irak økt kraftig. Det foreslås derfor å øke bevilgningen under kap. 490 post 72 med 23,3 mill. kroner for å øke antallet frivillige returer med i overkant av 500 i 2010, jf. også omtale under kap. 440 postene 1 og 21.

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 490 post 72 økt med 28,3 mill. kroner.

8.26.6.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre vil øke antallet frivillige returer for personer som ikke har krav på opphold i Norge.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 10 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 38,3 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett. Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

490

Utlendingsdirektoratet

72

Retur og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, forhøyes med

38 300 000

fra kr 50 104 000 til kr 88 404 000»

8.26.7 Post 73 Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60

8.26.7.1 Sammendrag

Regjeringen ønsker å videreføre ordningen med konvertering av noen kvotemidler for å kunne hjelpe flere flyktninger. Av en kvote på om lag 1 200 overføringsflyktninger i 2010, kan midler tilsvarende første års integreringstilskudd for inntil 80 plasser benyttes til andre tiltak for gjenbosetting av flyktninger.

Da det ble gjort endringer i satsene for integreringstilskuddet for 2010, ble denne posten ikke oppjustert tilsvarende. Det foreslås derfor å korrigere for dette.

Bevilgningen under kap. 490 post 73 foreslås på denne bakgrunn økt med 950 000 kroner, jf. omtale under kap. 3490 post 6.

8.26.7.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

8.26.8 Post 73 Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å øke antallet kvoteflyktninger med 500, nærmere omtalt under kap. 821 post 60.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

490

Utlendingsdirektoratet

73

Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60, forhøyes med

3 750 000

fra kr 6 140 000 til kr 9 890 000»

8.26.9 Post 75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

8.26.9.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker reiseutgifter for overføringsflyktinger, familiegjenforente (med personer som har fått asyl) og for flyktninger som vender tilbake til hjemlandet. Blant annet som følge av at det forventes høyere enhetspriser pr. reise enn hva som er lagt til grunn i saldert budsjett for 2010, foreslås bevilgningen på posten økt med 1,903 mill. kroner.

8.26.9.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å øke antallet kvoteflyktninger med 500, nærmere omtalt under kap. 821 post 60.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

490

Utlendingsdirektoratet

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med

4 903 000

fra kr 12 800 000 til kr 17 703 000»