8.25.1 Post 50 Tilskudd

8.25.1.1 Sammendrag

Forslag om å innføre rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordning (SFO) i skoleåret er lagt frem for Stortinget i Prop. 95 L (2009–2010). Regjeringen foreslår å bevilge 10,8 mill. kroner til innføring av rett til skyss for funksjonshemmede til og fra SFO fra og med høsten 2010, hvorav 4 000 kroner over Svalbardbudsjettet. På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen under kap. 480 post 50 med 4 000 kroner.

8.25.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.