8.24.1 Post 1 Driftsutgifter

8.24.1.1 Sammendrag

I Prop. 31 S (2009–2010), jf. Innst. 58 S (2009–2010), ble det redegjort for ny organisering av administrasjonen av Siviltjenesten. På bakgrunn av overkapasitet i Siviltjenestens administrasjon ble enkelte ansatte overført til politi- og lensmannsetaten og konfliktrådene.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen på posten økt med 1,015 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 450 post 1, jf. omtale under kap. 450 post 1.

8.24.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.