8.23.1 Post 71 Erstatningsansvar, overslagsbevilgning

8.23.1.1 Sammendrag

Utbetalinger som følge av at staten er erstatningsansvarlig etter de alminnelige erstatningsregler eller har inngått forlik uten å erkjenne ansvar, belastes denne posten. Unntatt er utbetalinger som følge av statens ansvar i kontraktsforhold og ansvar i forbindelse med statens forretningsdrift. Bevilgningen på posten er regelstyrt.

På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling, foreslås bevilgningen på posten redusert med 20 mill. kroner.

8.23.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.