8.22.1 Post 1 Tilkjente saksomkostninger m.m.

8.22.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten omfatter saksomkostninger tilkjent staten i benefiserte saker.

På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling, foreslås bevilgningen på posten redusert med 1 mill. kroner.

8.22.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.