8.21.1 Post 72 Tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak

8.21.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker primært tilskudd for å sikre rettssikkerhetsarbeid og tilskudd til rettshjelpsvirksomhet.

Regjeringen foreslår at bevilgningen under kap. 470 post 72 reduseres med 1,06 mill. kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 460 post 1, jf. omtale under kap. 460 post 1.

8.21.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.