8.20.1 Post 1 Driftsutgifter

8.20.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker utgifter til bearbeiding av manuskripter og arbeidet med den elektroniske utgaven av Norsk Lovtidend.

På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling, foreslås bevilgningen under kap. 467 post 1 økt med 1,293 mill. kroner.

8.20.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.