8.27.1 Post 1 Retur og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

8.27.1.1 Sammendrag

Utgifter til tilrettelegging for at flyktninger skal kunne vende tilbake til hjemlandet kan i henhold til OECD/DACs (Development Assistance Committee) statistikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklingshjelp. Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 490 post 72 med 23,3 mill. kroner knyttet til flere frivillige returer til Irak, og 2 mill. kroner knyttet til en endring av satsene i det generelle reintegreringsprogrammet. Dette er utgifter som er ODA-godkjente.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås bevilgningen under kap. 3490 post 1 økt med 25,3 mill. kroner, jf. omtale under kap. 490 post 72.

8.27.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

8.27.2 Post 3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

8.27.2.1 Sammendrag

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet kan i henhold til OECD/DACs statistikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklingshjelp. I saldert budsjett for 2010 ble det lagt til grunn at 98 pst. av de som får dekket reiseutgiftene er fra ODA-godkjente land, mens denne andelen nå forventes å bli 99 pst.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen under kap. 3490 post 3 med 2,056 mill. kroner, jf. også omtale under kap. 490 post 75.

8.27.2.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å øke antallet kvoteflyktninger med 500, nærmere omtalt under kap. 821 post 60.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

5 056 000

fra kr 12 500 000 til kr 17 556 000»

8.27.3 Post 4 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter

8.27.3.1 Sammendrag

Visse innenlandske utgifter til mottak av asylsøkere og flyktninger kan i henhold til OECD/DACs statistikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklingshjelp. Det forventes nå færre asylsøkere til Norge, høyere avslagsprosent og færre bosatte fra mottak. Dette bidrar til å redusere utgiftene. Den ODA-godkjente andelen av utgiftene til mottak under kap. 3490 post 4 foreslås satt ned mer enn mottaksutgiftene under kap. 490 postene 21, 60 og 70, som følge av endret sammensetning av beboerne i mottak.

Bevilgningen under kap. 3490 post 4 foreslås redusert med 425,484 mill. kroner, jf. omtale under kap. 490 postene 21, 60 og 70.

8.27.3.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 490 post 21.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 96,5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 521,984 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3490

Utlendingsdirektoratet

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

521 984 000

fra kr 1 942 374 000 til kr 1 420 390 000»

8.27.4 Post 6 Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter

8.27.4.1 Sammendrag

Visse innenlandske utgifter til gjenbosetting av flyktninger kan i henhold til OECD/DACs statistikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklingshjelp. Bevilgningen under kap. 3490 post 6 foreslås økt med 950 000 kroner, jf. omtalen under kap. 490 post 73.

8.27.4.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å øke antallet kvoteflyktninger med 500, nærmere omtalt under kap. 821 post 60.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3490

Utlendingsdirektoratet

6

Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

3 750 000

fra kr 6 140 000 til kr 9 890 000»