8.28.1 Narkotikaprogram med domstolskontroll

8.28.1.1 Sammendrag

En prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) trådte i kraft i 2006 som straffereaksjon for rusmisbrukere i Oslo og Bergen. Prøveordningen innebærer at rusmisbrukere som tidligere ville ha blitt dømt til ubetinget fengselsstraff for kriminelle handlinger, kan dømmes til rehabiliteringsprogram. Prosjektperioden ble forlenget ut 2010, jf. St.prp. nr. 59 (2007–2008). I henhold til St.prp. nr. 1 (2007–2008) vil regjeringen avvente nærmere evalueringer av disse prosjektene før en tar stilling til eventuell utvidelse av antall steder.

Evalueringen av tiltakene i Oslo og Bergen er ikke ferdigstilt. For å sikre en grundig evaluering, legges det opp til at deltakere som tas opp i programmet i 2010 også skal inngå i evalueringen. Det foreslås derfor å forlenge prosjektperioden til ut 2014.

8.28.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

8.28.2 Varmesøkende kameraer

8.28.2.1 Sammendrag

Redningshelikoptrene er utstyrt med varmesøkende kameraer. Hensikten med disse er å lette søk fra luften, da kameraene er sensitive for infrarød stråling og synliggjør varmeforskjeller mellom for eksempel et menneske og dets omgivelser. Dette er særlig nyttig ved søk etter mennesker under dårlige lys- og siktforhold. Justisdepartementet har i samråd med Forsvarsdepartementet kommet fram til at det er nødvendig å igangsette en delvis utskifting av dagens varmesøkende kameraer. Det er avsatt 10 mill. kroner til formålet innenfor Justisdepartementets gjeldende bevilgninger i 2010. Det vil ikke bli inngått avtaler som forplikter staten utover nevnte 10 mill. kroner i 2010.

8.28.2.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.

8.28.3 Rettsmedisinsk institutt – statistikk

8.28.3.1 Sammendrag

I forbindelse med Stortingets behandling av dokument 8:34 S (2009–2010) om bedre, raskere og mer rettssikker analyse ved bruk av DNA-spor, jf. Innst. 164 S (2009–2010), meddelte regjeringen at den i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2010 ville legge fram oppdatert og kvalitetssikret statistikk om Rettsmedisinsk institutts (RMI) undersøkelser av biologiske spor til strafferettspleien. Det vises til proposisjonen for nærmere redegjørelse.

8.28.3.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.