8.12.1 Post 1 Driftsutgifter

8.12.1.1 Sammendrag

I Prop. 31 S (2009–2010), jf. Innst. 58 S (2009–2010), ble det redegjort for ny organisering i administrasjonen av Siviltjenesten. På bakgrunn av overkapasitet i Siviltjenestens administrasjon ble enkelte ansatte overført til politi- og lensmannsetaten og konfliktrådene. Helårsvirkningen utgjør 5,97 mill. kroner. Bevilgningen på posten foreslås derfor redusert med 5,97 mill. kroner, mot en samlet økning av bevilgningene under kap. 440 post 1 og kap. 474 post 1 på 5,97 mill. kroner, jf. omtale under kap. 440 post 1 og kap. 474 post 1.

8.12.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.