8.11.1 Post 1 Driftsutgifter

8.11.1.1 Sammendrag

Til dekning av ekstraordinære kostnader i forbindelse med Grensekommissærens forberedende arbeid til grenseoppgang av den norsk-russiske grensen, og for å ta høyde for refusjonskrav for Grensekommissærens lønn for 2009, foreslås det å øke bevilgningen under kap. 448 post 1 med 1,271 mill. kroner. Bevilgningen under kap. 440 post 1 foreslås redusert tilsvarende, jf. omtale under kap. 440 post 1.

8.11.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.