8.13.1 Post 1 Driftsutgifter

8.13.1.1 Sammendrag

Det forventes en mindreinntekt på 5 mill. kroner under kap. 3451 post 3 Diverse inntekter i 2010, jf. omtale nedenfor. Utgiftssiden kan imidlertid ikke nedjusteres med samme beløp. Dette skyldes bl.a. at det påløper faste kostnader ved Norges Brannskole og Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap som er uavhengig av inntektsnivå. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen under kap. 451 post 1 redusert med 3 mill. kroner, jf. omtale under kap. 3451 post 3 nedenfor.

8.13.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.