8.14.1 Post 3 Diverse inntekter

8.14.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten består av inntekter fra utleie av Sivilforsvarets anlegg, salg og bortleie av kursplasser og læremateriell m.m. ved skolene. Store deler av inntektene kommer fra utnyttelse av ledig kapasitet ved Sivilforsvarets skoler og anlegg. Merinntektene under kap. 3451 post 3 kan benyttes til å overskride bevilgningen under kap. 451 post 1 tilsvarende.

På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling, foreslås bevilgningen på posten redusert med 5 mill. kroner, jf. omtale under kap. 451 post 1.

8.14.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.