8.15.1 Post 1 Driftsutgifter

8.15.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 700 000 kroner mot en tilsvarende økning under kap. 455 post 72, jf. omtale under kap. 455 post 72.

8.15.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

8.15.2 Post 72 Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

8.15.2.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten skal bl.a. dekke tilskudd til Telenor for den samfunnspålagte tjenesten selskapet utfører i forbindelse med Kystradioens nød- og sikkerhetstjeneste.

Avinor har overtatt kystradiofunksjonen for Telenor på Svalbard. Fakturaen for kompensasjon for 2009 kom imidlertid for sent til å bli belastet 2009-regnskapet. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen på posten økt med 700 000 kroner mot en tilsvarende reduksjon under kap. 455 post 1, jf. omtale under kap. 455 post 1.

8.15.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.