8.16.1 Post 1 Driftsutgifter

8.16.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker statens utgifter til drift av Direktoratet for nødkommunikasjon, samt driftsrelaterte utgifter for de områder av Nødnett som er bygget ut og satt i drift, herunder kostnader til leie av datalinjer og innplassering av nytt utstyr i eksisterende radiostasjoner.

Utbyggingen av første område av Nødnett er over to år forsinket. Radionettet, som utgjør hovedinvesteringen i Nødnett, er nå ferdig utbygget. Politiet i Østfold, Follo, Oslo, Romerike og Søndre Buskerud politidistrikter har tatt Nødnettet i bruk. Politidistriktet Asker og Bærum vil etter planen kobles på Nødnett i løpet av mai 2010. Det arbeides for at brannvesenet og helsetjenesten skal kunne ta Nødnett i bruk så raskt som mulig

Høsten 2009 ble det inngått en tilleggsavtale med leverandøren om ferdigstilling av første byggetrinn. Avtalen medførte bl.a. endringer i tidspunktet for utbetalinger til leverandøren, slik at enkelte utgifter ble forskjøvet fra 2009 til 2010. Videre ble det i avtalen også tatt høyde for en økning av kostnadsrammen for første byggetrinn av Nødnett med 110 mill. kroner til 1 139 mill. kroner, jf. St.prp. nr. 83 (2008–2009) og kgl. res. behandlet i statsråd 4. desember 2009.

Som følge av de nye forutsetningene vedtok Stortinget høsten 2009 bevilgningsmessige endringer under kap. 456 og kap. 3456 for 2009-budsjettet, jf. Prop. 45 S (2009–2010).

På bakgrunn av ovennevnte foreslås bevilgningen i 2010 under kap. 456 post 1 økt med 11,99 mill. kroner til ferdigstilling av første utbyggingsområde av Nødnett.

8.16.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at nødnettet skulle ha vært i drift allerede i 2007, og at kostnadene ved å innføre det nye nødnettet blir stadig høyere enn det nivået som Stortinget i forbindelse med Budsjett-innst. S. nr. 4 (2004–2005) forutsatte. Disse medlemmer viser til at regjeringen nå foreslår 12,0 mill. kroner ekstra under kap. 456, post 1 Driftsutgifter, og 204,4 mill. kroner ekstra under kap. 456 post 45. Disse medlemmer mener at denne kostnadsøkningen bør dokumenteres bedre, og viser til sitt forslag i Innst. S. nr. 13 (2009–2010) om å få fremlagt en sak som omhandler de økonomiske konsekvensene for kommunene og etatene i forbindelse med innføring og drift av det nye nødnettet.

Disse medlemmer vil på denne bakgrunn fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme en sak om de økonomiske konsekvensene for kommunene og etatene i forbindelse med innføring og drift av det nye nødnettet senest høsten 2010.»

8.16.2 Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8.16.2.1 Sammendrag

Bevilgningen under kap. 456 post 45 dekker investeringer i radionett, utstyr til nødetatenes kommunikasjonssentraler og terminaler for det første utbyggingsområdet av Nødnett.

Det vises til omtale under kap. 456 post 1 over. Bevilgningen under kap. 456 post 45 i 2010 foreslås økt med 204,04 mill. kroner, til ferdigstilling av første utbyggingsområde av Nødnett.

8.16.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.