8.17.1 Post 1 Driftsutgifter

8.17.1.1 Sammendrag

Som følge av økt saksmengde, saksomfang og arbeidstidsavtaler i Spesialenheten for politisaker er det behov for å styrke Spesialenheten slik at kvaliteten på arbeidet kan opprettholdes og saksbehandlingstiden holdes nede.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen på posten økt med 1,06 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 470 post 72, jf. omtale under kap. 470 post 72.

8.17.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.