7.4 Kap. 320 Allmenne kulturformål

7.4.1 Post 79 Til disposisjon

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ser ikke hensikten med å ha en så stor post til statsrådens disposisjon. Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

320

Allmenne kulturformål

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med

5 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 10 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre kan ikke se at statsråden har behov for en disposisjonspost på 15 mill. kroner, all den tid bare 4 mill. kroner er utbetalt eller er bundet opp av tilsagn så langt dette året. Generelt er dette medlem svært skeptisk til statsråders bruk av slike «håndpenger» benyttet til egne formål uten Stortingets innflytelse. På denne bakgrunn foreslår dette medlem å redusere posten med 11 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

320

Allmenne kulturformål

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med

11 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 4 000 000»