7.5.1 Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil påpeke viktigheten av en mest mulig effektiv forvaltning, og mener det i løpet av året er et besparingspotensial på posten.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 10 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 10 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

10 000 000

fra kr 428 591 000 til kr 418 591 000»

7.5.2 Post 78 Ymse faste tiltak

7.5.2.1 Sammendrag

Bevilgningen under kap. 326 post 78 er fordelt på ulike tiltak, jf. vedlegg 2 i Prop. 1 S (2009–2010) Kultur- og kirkedepartementet. Av den samlede bevilgningen er 2 116 000 kroner i Prop. 1 S (2009–2010) forutsatt disponert til formidling av spesiallitteratur gjennom drift av fjernlånssentralen ved Deichmanske bibliotek. Behovet for midler til dette tiltaket i 2010 er nå redusert. Samtidig har det oppstått et behov for 1 000 000 kroner i 2010 til prosjektet Biblioteksvar, som koordineres av Deichmanske Bibliotek.

Kulturdepartementet legger etter dette til grunn at ovennevnte beløp på 2 116 000 kroner fordeles som følger:

  • Formidling av spesiallitteratur: 1 116 000 kroner.

  • Biblioteksvar: 1 000 000 kroner.

7.5.2.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til etterretning.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ser at Urskog-Hølandsbanen er den eneste gjenværende jernbane i Norge som ble bygget etter tredjeklasses standard (Tertiærbane), og banen er derved spennende sett i sammenheng med landets resterende museumsjernbaner.

Disse medlemmer ser også at forvaltningsplanen for Urskog-Hølandsbanen er utarbeidet dels som et kapittel til Jernbaneverkets nasjonale verneplan for jernbanekulturminner og dels som eget internt dokument som skal sikre museumsjernbanens eksistens og dens fagkompetanse for ettertiden. Forvaltningsplanen skal følges av handlingsplaner som går over 4- og 10-års perioder, som skal sees i et 30-års perspektiv.