7.6.1 Post 50 Filmfondet, kan nyttes under post 71, og post 71 Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50

7.6.1.1 Sammendrag

Under kap. 334, post 50 Filmfondet bevilges midler til en særlig talentsatsing. Midlene finansierer stipender til utvalgte regissører. Av regnskapstekniske årsaker kan ikke oppgavepliktige stipender utbetales over post 50 Filmfondet. Det er derfor behov for å utbetale slike midler over kap. 334, post 71 Filmtiltak m.m.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det at bevilgningen under post 71 Filmtiltak m.m. økes med 1,35 mill. kroner, og at bevilgningen under post 50 Filmfondet reduseres med tilsvarende beløp.

7.6.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.