7.3.1 Post 75 Inkluderings- og fattigdomstiltak i regi av frivillige organisasjoner

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at de kommunale kulturskolene er svært viktige for å styrke kulturkompetansen hos barn og unge, for deres opplevelse av kunst og kultur, samt for rekruttering av kulturutøvere både til amatørfeltet og til det profesjonelle nivå. Dette medlem mener barn og unge skal ha mulighet til å gå på kulturskole uavhengig av foreldrenes økonomi. Dette medlem mener derfor, i tråd med tidligere forslag fra Kristelig Folkeparti, at det bør opprettes en ny tilskuddsordning som kan bidra til flere gratis plasser i de kommunale kulturskolene. Dette medlem viser til at kulturskoletilbudet varierer sterkt fra kommune til kommune. Dramatiske budsjettkutt, som følge av dårlig kommuneøkonomi, rammer mange kulturskoler svært hardt. Dette medlem viser til at selv om mange skoler har utviklet seg godt, ser en at mange kommuner sliter med å gi skolene gode og helt nødvendige rammevilkår. Dette medlem mener det er problematisk at skolene ikke kan ta inn alle som ønsker det, og at et offentlig åpent tilbud dermed virker diskriminerende slik ventelistene gjør i dag. Dette medlem viser til forslag fra Kristelig Folkeparti i alternativt statsbudsjett for 2010, om en ny tilskuddsordning for å bidra til flere gratisplasser i de kommunale kulturskolene. Dette medlem viser til at Kristelig Folkeparti foreslo å bevilge 10 mill. kroner til dette formålet. Dette medlem viser videre til Dokument nr. 8:61 (2008–2009) jf. Innst. S. nr. 209 (2008–2009) og forslag fra KrF om et styrket og mer likeverdig kulturskoletilbud over hele landet, blant annet gjennom øremerkede midler og nasjonale forskrifter for å sikre kvalitet og sosial profil på tilbudet. Dette medlem vil derfor øke bevilgningen under denne posten med 4 mill. kroner for å styrke inkluderings- og fattigdomstiltak i regi av frivillige organisasjoner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

315

Frivillighetsformål

75

Tilskudd til inkluderings- og fattigdomstiltak, forhøyes med

4 000 000

fra kr 3 128 000 til kr 7 128 000»

7.3.2 Post 82 (Ny) Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, kan overføres

7.3.2.1 Sammendrag

Det foreslås opprettet en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Dette til erstatning for ordningen med frivillig registrering fra 1. juli 2010 som ble skissert i Prop. 1 S (2009–2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Det vises også til avsnitt 9.2 i Prop. 119 LS (2009–2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet).

Det foreslås at ordningen skal være søknadsbasert, og at kompensasjonen gis innenfor den rammen Stortinget bevilger for det enkelte år. Bevilgningen skal også dekke utgifter knyttet til forvaltning av ordningen. Ordningen vil omfatte søkere som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til idrettsanlegg med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Det må foreligge en godkjent spillemiddelsøknad før det kan søkes om kompensasjon.

Ordningen vil gjelde idrettsanlegg hvor byggearbeidene er igangsatt fra og med 1. januar 2010. Anlegget må være ferdigstilt og revisorkontrollert regnskap må foreligge før søknad om kompensasjon sendes. Det kan søkes om kompensasjon for merverdiavgift knyttet til de anleggselementer som er berettiget til tilskudd fra spillemidlene. Ordningen vil bli forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet, med Lotterinemnda som klageinstans. Kulturdepartementet vil fastsette nærmere regler for ordningen med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak.

Det tas sikte på at søknadsfristen i 2010 settes til oktober. Som følge av den sene søknadsfristen det første året ordningen gjelder, er det en risiko for at søknadsbehandlingen ikke blir ferdig tidsnok til at midlene kan utbetales i 2010. Det foreslås derfor at stikkordet «kan overføres» tilføyes posten i 2010. Eventuelle midler som overføres fra 2010 til 2011 vil imidlertid kun bli benyttet til å foreta utbetaling av kompensasjon på grunnlag av søknader mottatt innen fristen i 2010.

Det foreslås en bevilgning på 50 mill. kroner under kap. 315 ny post 82.

7.3.2.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre merker seg regjeringens forslag til en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Disse medlemmer forstår det slik at ordningen er ment å imøtekomme behovet for lik avgiftsmessig behandling av frivillige organisasjoner og kommuner når det gjelder utbygging av idrettsanlegg. Disse medlemmer viser til at disse medlemmer i flere sammenhenger har påpekt behovet for lik avgiftsmessig behandling, og mener dette vil styrke samarbeidet mellom kommunene og de frivillige organisasjonene generelt og bidra til styrket utbygging av idrettsanlegg spesielt. Disse medlemmer mener ordningen burde vært åpen for alle der kriteriene for øvrig er tilfredsstillet, dvs. at ordningen burde vært basert på en overslagsbevilgning.

Disse medlemmer frykter at den knappe bevilgningsrammen regjeringen har foreslått vil innebære at flere kvalifiserte ikke vil få kompensasjon, eller at mange vil oppleve en avkorting som kan sette prosjektet i fare.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 25 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 75 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

315

Frivillighetsformål

82

(NY) Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, kan overføres, bevilges med

75 000 000»