7.2.1 Post 70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

7.2.1.1 Sammendrag

Formålet med tilskuddsordningen til tros- og livssynssamfunn er å sikre økonomisk likebehandling av Den norske kirke (Dnk) og øvrige tros- og livssynssamfunn. Tilskuddet til tros- og livssynssamfunn utenfor Dnk skal være av en slik størrelse at det om lag tilsvarer det staten bevilger til Dnk, justert for antall medlemmer. Ordningen er hjemlet i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn.

Det foreslås å øke bevilgningen til formål under Dnk med 6 mill. kroner, jf. omtale under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets kap. 1590 Kirkelig administrasjon, post 1 Driftsutgifter. Dette bevilgningsforslaget medfører at det også er behov for å øke tilskuddet til tros- og livssynssamfunn.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 310 post 70 økes med 699 000 kroner.

7.2.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.