7.1 Kap. 300 Kulturdepartementet

7.1.1 Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti vil påpeke viktigheten av en mest mulig effektiv forvaltning, og mener det i løpet av året er et besparingspotensial på posten.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 104 423 000 til kr 99 423 000»