6.6.1 Post 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter

6.6.1.1 Sammendrag

Visse innenlandske utgifter til mottak av asylsøkere og flyktninger kan i henhold til OECD/DACs statistikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklingshjelp (ODA). En del av bevilgningen på kap. 225 post 64 blir rapportert som offisiell utviklingshjelp. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på kap. 3225 post 4 med 65,58 mill. kroner.

6.6.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.