6.27 Kap. 5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning

6.27.1 Post 80 Renter

6.27.1.1 Sammendrag

Oppdaterte renteforutsetninger viser et lavere rentenivå enn lagt til grunn for saldert budsjett 2010. Følgelig foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 430,6 mill. kroner.

6.27.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.