6.26.1 Post 29 Termingebyr

6.26.1.1 Sammendrag

Kunder som benytter eFaktura betaler ikke gebyr ved førstegangs terminvarsel. På grunn av økt bruk av eFaktura foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 1,278 mill. kroner.

6.26.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.26.2 Post 90 Redusert lån og rentegjeld

6.26.2.1 Sammendrag

Oppdaterte renteforutsetninger viser et lavere rentenivå enn lagt til grunn for saldert budsjett 2010. Følgelig foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 946,8 mill. kroner.

6.26.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.26.3 Post 93 Omgjøring av studielån til stipend

6.26.3.1 Sammendrag

Antall omgjøringer av studielån til stipend ligger an til å bli høyere enn lagt til grunn for saldert budsjett 2010. Forventninger om en økning i antall rekonverteringer som følge av ligningskontrollen trekker i motsatt retning. Samlet sett foreslås det å øke bevilgningen med 204,8 mill. kroner.

6.26.3.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.