6.2 Kap. 221 Foreldreutvalget for grunnopplæringen

6.2.1 Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til den viktige rollen Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har for å styrke foreldreengasjementet og samarbeidet mellom hjem og skole. Dette medlem foreslår å øke bevilgningen til FUG med 1,5 mill. kroner for å øke honoraret til uvalgsleder, få mer midler i forbindelse med mandatutvidelsen og til ny IKT-struktur.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet f|or 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

221

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 500 000

fra kr 9 613 000 til kr 11 113 000»