6.1.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter

6.1.1.1 Sammendrag

Regjeringen satte høsten 2009 ned et utvalg for å drøfte sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater for offentlig finansiert forskning, jf. St.meld. nr. 30 (2008–2009) Klima for forskning. Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 571 000 kroner til dekning av merkostnader til utvalgsarbeidet.

6.1.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.